Odlož všechny pochybnosti stranou

Úterý, 16. listopadu 2010 v 23:00

Napiš toto, dítě moje. Pochybnosti, které se ti vkrádají do mysli, se daly očekávat. Ano, jsi v pokušení otočit hlavu jinam, avšak mistru klamu se tě nikdy nepodaří získat. Moje milovaná dcero, jsi silnější, než si myslíš, neboť jen velmi málo vyvolených duší by bylo schopno vypořádat se s tímto velkým svatým požadavkem tak, jako ty. Vyžaduje to odvahu, aby ses vypořádala se způsobem, s jakým s tebou komunikuji. Neutekla jsi schoulená strachem. Od samého počátku jsi věděla, že toto je Boží komunikace s nejvyšší a nejsvětější hierarchií.

Brzy zakusíš mimořádné osvícení, které rozežene všechny tvoje pochybnosti. Až se to stane, tvá mysl se více pootevře k přijetí mimořádných milostí, které ti musí být uděleny, abys byla naplněna odvahou a odhodláním, které jsou zapotřebí jako pomoc k přinášení těchto proroctví.

Ano, má dcero, k tvému velkému překvapení jsi to ty, která jsi byla vybrána, abys naplnila proroctví, obsažená v Knize Janově, abys připravila lidstvo na očistu, která se brzy odvine. Jakmile tě strach a nejistota opustí, povstaneš a dokončíš tento mimořádný úkol, o který tě prosím. Teď dělej to, co ti říkám. Modli se za záchranu duší každý den o třetí hodině odpolední růženec Božího milosrdenství. Musíš i nadále pokračovat v modlitbě růžence, který darovala světu moje nejdražší Matka, která spolu se Mnou připravuje můj Druhý příchod na zem.

Mnoho duší je nyní pro Mne ztraceno tím, že stále více a více Mi jich denně krade Zlý. Nemohou Mi být vzaty. Prosím, pomoz Mi zachránit jejich ubohé duše. Odhoď všechny pochybnosti stranou. Měj na mysli jen svůj úkol. Pomoz jim otevřít oči, aby dostaly možnost se vykoupit v očích mého Věčného Otce. Budeš-li mít stále na zřeteli konečný výsledek, porozumíš, proč je to důležité a proč je to volání z čisté lásky, kterou ve svém srdci chovám ke všem svým dětem.

Podívej se na to takto: Láska oddaných rodičů nezná hranic. Když jedno z jeho dětí zabloudí a jde cestou do záhuby, rodič pociťuje hlubokou bolest a tíseň, která probodává jeho srdce jako meč. Každý rodič, jenž miluje své děti, se bude snažit za ně bojovat až do konce. Nikdy se nevzdá. Nikdy. Tak je to i se Mnou. Udělám všechno, co je v mé Boží moci, bez toho, že bych zasahoval do svobodné vůle člověka, aby se jejich srdce navrátila k mému božskému srdci. Ty, dcero moje, Mi v tom pomůžeš.

Nemusím ti připomínat potřebu poslušnosti vůči Mně a úplné odevzdanosti. To je tvoje poslání, pro které jsi byla vyvolená. Chop se teď svého meče. Jsi povolána bojovat bok po boku se svým božským Spasitelem v posledním pokusu přinést spásu všech mých dětí dříve, než přijde Den soudu.

Jdi nyní v míru a lásce přijmout dnes mé Tělo.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus