Omlouvají hřích, aby nemuseli změnit svůj život

Pátek, 16. ledna 2015 v 11:10

Má vroucně milovaná dcero, má vůle nemůže být nikdy přemožena, neboť je věčná.

Člověk se Bohu vzpíral mnohými způsoby, když se ale lidská vůle prolne s vůlí Boží, všichni, kteří s Boží vůlí bojují, přijdou o všechno. Lidé něžného srdce a ti, co Mě přijmou po Varování, získají celý svět.

Přijde svět bez konce a bude prostý všeho hříchu. Sláva všem, kteří dosáhnou svého právoplatného dědictví, neboť to bylo od počátku částí plánu mého Otce – Božího plánu, do něhož není člověk plně zasvěcen.

Je důležité, aby každý z vás bojoval s pokušením hříchu, i když to nikdy nebude lehké. Jen ke Mně vždy volejte, budete-li mít pocit, že jste Mi ublížili. Já jsem vždy zde a odpustím vám každý hřích, s výjimkou věčného hříchu rouhání proti Duchu Svatému. Vše, co musíte udělat, je vztáhnout se ke Mně.

Tento můj svět je plný zkaženosti, klamu a ducha zla, ale také v něm existuje láska. Je to láska, kterou má člověk k svému bratru, která udržuje moji přítomnost mezi vámi, a modlitba, která drží zlo v bezpečné vzdálenosti.

Nechci po vás, abyste svůj život věnovali modlitbě celý den, každý den, protože to není to, o co vás žádám. Vše, o co vás prosím, je, abyste ke Mně volali o pomoc, a abyste vzdávali Bohu slávu. K naplnění mého slibu světu a k zajištění, že všichni budete mít věčný život, je třeba jen dodržovat Boží zákony, jak byly jasně dány v Desateru přikázání.

Následujte Mě, svého Ježíše, a připomínejte si vše, co jsem vás učil. Nemá smysl prohlašovat, že Mě milujete, když odmítáte Slovo Boží. Musíte se především milovat navzájem a činit druhým jen to, co byste chtěli, aby činili vám. Žijte mé Slovo skrze vaše myšlenky, skutky a jednání, a pak budete opravdu moji. Nenávist nemá v mém díle místo, i když vše, co jsem řekl, když jsem chodil po zemi, vzbuzovalo velkou kritiku, protože lidé nechtěli změnit svůj život. I dnes je mé Slovo odmítáno, protože se lidé nechtějí držet Pravdy. Místo toho omlouvají hřích, aby nemuseli změnit svůj život. Takže se skutečně nic nezměnilo.

Otroctví hříchu, kdy se člověk připoutává k vlivu Satana, je silnější, než dosud. Osvoboďte se z něj a vyhledejte Mě. Mějte na paměti, že hříchy vám mohou být odpuštěny, jen pokud žijete – ne však až zemi opustíte.

Kdy člověk přijme Slovo Boha a pozná, že vše, co On řekl je pravda? Vše, co řekl, co udělal, je pravda i vše, co vám říkám teď, je pravdivé. Žel, mnozí z vás nebudou nikdy naslouchat a časem, až poznáte Pravdu, bude už příliš pozdě. Budoucnost si musíte zajistit už teď, životem podle Božího Slova.

Váš Ježíš