Pamatujte, že očistec po Druhém příchodu už nebude existovat

Čtvrtek, 9. října 2014 v 20:40

Má vroucně milovaná dcero, jak žízním po lásce lidí a jak ti žízní po Mně. Ale rozdělení, které odděluje člověka ode Mne, Dárce života, je největším nepřítelem lidského rodu.

Satan, svými lstivými, zrádnými způsoby, vytváří ve světě velké rozdělení. To, že je skrytý, mu dává nad lidskými dušemi velkou moc. Jeho zlý vliv vzbuzuje u malověrných pochybnosti o mé existenci. Přesvědčuje ostatní, kteří ve Mne nevěří, že člověk je zodpovědný za jakoukoliv volbu, kterou učiní. Jeho uklidňující vliv, když svádí člověka, přesvědčuje ty, k nimž získal přístup, že zlo je dobro a dobro je zlo. Předkládá lásku jako žádostivost; nenávist jako podobu touhy, závist a žárlivost jako prostředky, jimiž lze ospravedlnit zničení života jiného člověka.

Každá myšlenka, každá touha, každá dychtivost a žádostivost, které zasazuje do duše lidí, je vede ke hříchu. Tak velké zamoření mezi lidmi v tomto čase znamená, že čistá láska, která pochází od Boha, byla nahrazena žádostivostí. Vše, co vychází z hada, bude v srdci hříšníka vydáváno za dobrou věc. Hřích je vždy ospravedlňován hříšníky, kteří podlehnou ďáblu. Hřích, jakmile je ospravedlněn, je pak oslavován, až se podobá velkému činu – zasluhujícímu uznání.

Běda člověku, jenž se odváží vznést námitky proti těm, co oslavují hřích. Hříšník, jenž přijímá hřích s velkou radostí, ovlivní ostatní, aby dělali totéž. Dnes můžete vliv Zlého vidět všude. Zatímco kdysi byly hříšné činy pečlivě skrývány, dnes jsou beze studu předváděny, aby je viděl celý svět. Vše, co se Mi hnusí, je přijímáno s velkým potěšením. Špatnost je představována jako správná a všechno, co je správné podle Božích zákonů, je považováno za špatné. Když je ďábel u díla, všechno bude předkládáno obráceně a v přesném protikladu k tomu, co pochází ode Mne. Vězte, že až mé Slovo bude prohlášeno za špatné, vliv Zlého dosáhl svého vrcholu.

Pamatujte, že očistec po Druhém příchodu už nebude existovat. Nebe a země se stanou jedním, a peklo bude místem pobytu těch, co zbožňují ďábla a vše, co z něj pochází. Výpary jeho zlých a bezbožných způsobů zamořily ty, co ve Mne věří, stejně jako ty, co Mě odmítají. Nikdo není v bezpečí.

Modlitba, moji milovaní následovníci, je vaším útočištěm. Prosazujte mé Slovo a modlete se, ne za sebe, ale za ty, kdo uzavřeli smlouvu se Zlým. Potřebují vaše modlitby, ráno, v poledne i večer.

Váš Ježíš