Panna Maria: Abyste mému Synu opravdově sloužili, musíte Ho nejdříve milovat. Abyste mého Syna milovali, musíte Ho nejdříve poznat.

Sobota, 21. června 2014 v 15:40

Mé drahé dítě, můj vlastní život na zemi jsem žila skrze mého Syna, Ježíše Krista. Má duše byla stvořena v nebi mým Otcem, Bohem Nejvyšším a mé narození bylo mimořádným darem lidstvu. Byla jsem Bohem poslána s jediným záměrem – přinést světu tolik očekávaného Mesiáše. Narození mého Syna bylo zázračné a od chvíle, kdy se poprvé nadechnul, bylo mou jedinou touhou uspokojit všechny jeho potřeby.

Svého Syna jsem zbožňovala a starala se o Něj s hlubokou úctou. Jeho obdivuhodné božské způsoby byly rychle zřejmé už tři měsíce od jeho narození. Jeho úsměv byl zářivý, a i když byl tak mladý, jeho pronikavé modré oči měly mimořádnou hloubku a zralost. Věděla jsem, že jsem zde, abych Mu každým způsobem sloužila, ale On mi prokazoval lásku už ve velmi raném věku. Tato láska nebyla jen láskou, jakou má dítě ke své matce – bylo to mnohem víc. Konejšil mě, pohladil mě po tváři, kdykoliv jsem byla ustaraná z nebezpečí, jemuž jsme my a můj snoubenec, svatý Josef, museli čelit.

Po odchodu do Egypta jsem zjistila, že je těžké se uvolnit a zůstávala jsem ostražitá ke každé možné hrozbě nebo nebezpečí, což znamenalo, že jsem v noci spala jen pár hodin. Dokonce ještě dříve, než se můj Syn dal poznat, mi bylo velmi jasné, jakému nebezpečí bude muset v budoucnu čelit. Jeho ruce se vždy vztahovaly k lidem s láskou a přátelstvím. Jako chlapec mnohé přitahoval, i když neměli ani ponětí, kdo byl. Také vyvolával bezdůvodnou kritiku od přátel a od lidí, které znal. Byl šikanován a vysmíván, a také já jsem byla mnohými urážena. Přítomnost Boha přitahovala dobré, stejně jako ty s temnými dušemi, k naší malé rodině ode dne, kdy se můj Syn narodil. Má láska k Němu byla velmi mocná. Milovala jsem Ho kvůli tomu, kdo byl, ale také jsem Ho milovala jako matka – a tato láska trvá dodnes.

Byla jsem poněkud příliš starostlivá o mého Syna, a když jsem Ho ztratila při návratu z cesty do Jeruzaléma, byla jsem vyděšená. Pocit ztráty jsem pociťovala každou buňkou těla a nedokázala jsem si odpočinout, dokud jsem Ho nenašla. V ten den, kdy jsem Ho našla, jak mluví a káže ke starším v chrámu, od toho okamžiku jsem pochopila, že Mu musím jen sloužit a být poslušná každého jeho přání.

Abyste mému Synu opravdově sloužili, musíte Ho nejdříve milovat. Abyste mého Syna milovali, musíte Ho nejdříve znát. Poznat mého Syna znamená studovat jeho Slovo a porozumět tomu, co řekl svým stoupencům během času svého pobytu na zemi. Jen skrze jeho Slovo můžete poznat Ježíše Krista. Přijmete-li jeho svaté Slovo, pak Mu můžete sloužit. Nemůžete Mu sloužit, nectíte-li jeho Slovo, nebo nečiníte vše, co vás učil. Poslušnost Božímu Slovu je základem, chcete-li žít jako opravdoví křesťané. Kážete-li jeho Slovo, pak musíte žít to, co můj Syn kázal – milovat jeden druhého, činit ostatním, co byste očekávali, že učiní vám, ctít Boha prostřednictvím svatých svátostí, jak vás učil.

Nesmíte nikdy diktovat Bohu vaše přání, měnit jeho Slovo, protože na to nemáte právo. Poníženou služebnost k mému Synu můžete dosáhnout, zůstanete-li poslušní jeho učení. Jděte v pokoji milovat Pána a sloužit Mu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy