Panna Maria: Brzy se stane nezákonným prohlásit, že následujete Ježíše Krista

Středa, 2. července 2014 v 16:40

Drahé děti, pokud by lidé spatřili majestát mého Syna, sedícího na nebeském trůnu po pravici Věčného Otce, svěsili by hlavu hanbou a lítostí.

Můj milovaný Syn, Ježíš Kristus, je zbožňován, ctěn a zahrnován velkou láskou anděly a svatými v nebi. Na zemi je prokazováno velmi málo úcty Jemu, který vytrpěl strašnou smrt pro spásu lidské rasy od hříchu. Jak nebe pláče v tomto období dějin, kdy se [Zlý] všemožně pokouší zbavit zemi všech znaků přítomnosti mého Syna. Nestačí už zákaz znamení nejsvětějšího kříže na veřejnosti, brzy se stane nezákonným prohlásit, že následujete Ježíše Krista.

Velmi málo tolerance bude projeveno křesťanům, kteří zůstávají věrni Slovu a jdou po cestě k Bohu. Dokonce i posvěcení služebníci, kteří tvrdí, že slouží Ježíši Kristu, budou příliš slabí, aby bránili křesťanství, a podvolí se nátlaku k přijetí těchto zákonů. V mnoha případech zrádci mezi nimi usnadní odstranění kříže a Pravdy křesťanství. Časem budou všichni uctívat falešné učení spolu s ostatními náboženstvími, která nepocházejí od Boha. Protože si zvolí cestu omylu ze své vlastní svobodné vůle, bude to znamenat, že odmítnou přijmout Boží milosrdenství a odsoudí se do temnoty.

Nesmíte nikdy zradit mého Syna z jakéhokoliv důvodu, neboť On je Cestou Pravdy a jen On vám může přinést věčnou spásu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy