Panna Maria: Buď Slovo dané Bohem přijmete, nebo ne

Středa, 7. ledna 2015 v 16:30

Mé drahé děti, musíte se připravit na plány mého Syna na očistu vás všech v jeho očích. Čas jeho zásahu, aby ve vás probudil ducha, se blíží.

Modlete se neustále za všechny ztracené děti ve světě, které přerušily všechna spojení s mým Synem, přestože byly odkojeny Pravdou. Brzy už nebudou mít žádné pochybnosti, pokud jde o jeho existenci a musíte se modlit, aby lidská pýcha nevstoupila mezi ně a Boží milosrdenství. Musíte se zejména modlit za duše, které tolika způsoby mého Syn zradily, a aby dostaly odvahu se před Ním pokořit a úpěnlivě prosit o milosrdenství.

Pravda, drahé děti, daná lidstvu projevením se mého Věčného Otce skrze jeho jednorozeného Syna, Ježíše Krista, je trhána na kusy. Nepřijímejte žádnou podobu učení, které se nedrží Pravdy jako celku. Nesmíte nikdy říct, že část Pravdy je důležitá, a pak zbytek z ní odmítnout. Buď Slovo dané Bohem přijmete, nebo ne. Čas není důležitý. Co bylo dáno člověku před tisíci roky skrze Slovo Boží, se nezměnilo, a ani se změnit nemůže. Vše, co pochází od Boha, musí zůstat nedotčeno, bez ohledu na to, jak je to těžké. Zůstat věrni Božímu učení vyžaduje velkou odolnost, vytrvalost a pevné odhodlání.

Láska je cestou, kterou dokážete zůstat věrni mému Synu, ale tato láska musí být bez výhrad. Nesmí být nikdy poskvrněna sobeckou láskou, protože ta nevzdává Bohu slávu. Milujete-li skutečně Boha, musíte zůstat věrni Slovu. Říkáte-li, že jste učedníci mého Syna, Ježíše Krista, pak musíte následovat jeho učení bez podmínek. Musíte se vzájemně milovat, jako On miluje vás – bez výhrad. Nemůžete říkat, že milujete Boha, nemilujete-li se navzájem. Nemůžete kráčet v jeho stopách, když neodpouštíte těm, kteří se proti vám provinili.

Jen když budete dodržovat Boží zákony, můžete vstoupit do jeho nádherného království.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy