Panna Maria: Bůh by nikdy nedovolil své Slovo změnit nebo nesprávně vykládat, jak se to člověku hodí

Neděle, 4. května 2014 v 16:23

Mé drahé dítě, když Bůh vyslal proroky do světa, byli pouhými posly. Byli posíláni do světa předávat Pravdu – Boží Slovo.

Mnoho Božích dětí si po staletí špatně vykládalo úlohu proroků. Někteří začali proroky zbožňovat, místo pouhého přijetí Božího slova a vzdání pocty Bohu. Vytvořili z proroků bohy a poselství odevzdaná světu – i ta mého Syna, Ježíše Krista, se stala méně důležitá, než proroci, kteří je předali.

Děti, Boží proroci, andělé Boží, vizionáři a vidoucí lidé, nebyli hodni takového zbožňování. Byli to všichni prostí lidé s malou, nebo žádnou znalostí Božích věcí, a proto byli vybráni. Důležitá jsou poselství samotná a poslové jsou jen prostí předávači Slova. Boží Slovo, dané skrze proroky, nesmí být nikdy dáno bokem, zatímco proroci jsou postaveni na piedestal, který si sami vytvořili.

Boží Slovo nesmí být nikdy ignorováno. Obraz Boha nesmí být nikdy nahrazen obrazem jeho proroků, nebo svatých, kteří získali jeho přízeň. Můžete prosit svaté a proroky, aby zasáhli ve váš prospěch, ale nesmíte je zahrnovat chválou, která musí být vyhrazena Bohu, Stvořiteli všeho nebeského. To platí i dnes. Nejprve musíte uctívat Boha a dát Ho přede všechno, co je. Musíte se držet Slova, jak bylo dáno na počátku a nikdy se od něj neodchýlit, neboť se nikdy nezmění a ani změnit nemůže. Boží Slovo je konečné.

Učení mého Syna bylo lidem sdělováno, když procházel zemí. Jednoduše vysvětlovalo Slovo podrobněji, ale nikdy se neodchýlilo od Pravdy. Dnešní lidé jsou stejní, jako byli, když můj Syn přišel poprvé. Člověk je pořád slabý, snadno ovlivnitelný a zůstává stejným hříšníkem, jako byl tehdy. Pokud nějaký prorok nebo člověk prohlašuje, že mluví ve jménu Boha a říká vám, že Slovo musí být přizpůsobeno, aby odpovídalo moderním lidským potřebám, pak se musíte mít na pozoru. Bude-li vám řečeno, že Slovo znamená ve skutečnosti něco zcela jiného, pak to nepřijímejte. Lidé, včetně těch, kteří slouží Bohu, nemají právo manipulovat s Pravdou.

Tvrdí-li člověk, že je inspirován Bohem, a pak pozměňuje Slovo, aby vyhovovalo laickému světu, nesmíte mu věřit. Bůh by nikdy nedovolil své Slovo změnit nebo nesprávně vykládat, jak se to člověku hodí. Mějte na paměti, že zbožňujete-li proroka a zahrnujete-li ho chválou, urážíte Boha. Přijmete-li změny toho, co je obsaženo v nejsvětější Bibli a co protiřečí Božímu Slovu, pak se odstřihnete od Pravdy. Přijmete-li lži, jako prostředky k službě Bohu za svých vlastních podmínek, pak se oddělíte od Boha.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy