Panna Maria: Bůh vytvořil pro lidstvo přirozený řád

Pátek, 5. prosince 2014 v 21:50

Mé drahé děti, Bůh stvořil vesmír ve vší dokonalosti. Protože pochází od Boha, všechno má přesný a přirozený řád podle svaté Boží vůle.

Lidské i přírodní zákony byly vytvořeny Tím, kdo je nad všemi věcmi. Proto všechny věci, které měly být, musí zůstat tím, čím jsou. Bůh vytvořil pro lidstvo přirozený řád – místo k životu, potravu k jídlu a dar svobodné vůle. Všechno, co je přirozené, pochází od Boha. Bůh vytvořil tento řád, aby člověk mohl přežít. Zasahuje-li člověk do přirozeného řádu vesmíru – do potravy, kterou jíte, vody, kterou pijete a přirozeného rozmnožování lidského pokolení – potom bude všechna Boží odplata namístě.

Tak mnozí se pokoušeli změnit řád světa, vytvořený Bohem pro lidský rod. Budou kvůli tomu trpět, protože Bůh opustí ty, kdo zaměnili Pravdu jeho stvoření za falešné náhražky. Když člověk setrvale slouží svému vlastnímu sobectví, potom mu Bůh umožní, aby sám sebe ponížil, a dovolí, aby vše přirozené zaměnil za nepřirozené.

Pod vlivem Satana člověk pozměnil Boží zákony, a to přinese zkázu. Vše, co pochází od Boha, mu není dost dobré a tak se člověk pokusí změnit pravidla přírody, aby uspokojila jeho hříšné choutky. Zajde až tak daleko, že se bude snažit popírat stvoření vesmíru nepravdivými tvrzeními o jeho vzniku. Všechno začalo s Bohem a s Bohem také všechno skončí. Všechno dobré dojde ke svému konci kvůli člověku, jenž se ve vzdoru staví proti Bohu. Jakmile se bude manipulovat se zákony stvoření, stihne zemi velký trest. Přestože je Bůh trpělivý, nikdy si nedá od člověka diktovat, jak spravovat své království.

Sníží-li se člověk na tak nízkou úroveň a nebude mít úctu k životu, lidskému tělu, k svým bratrům a sestrám, nebo k Božím zákonům, objeví se ve velkém počtu silné bouře, trvající týdny. Burácení těchto bouří pocítí mnoho národů. Až je zažijete, vězte, že sestoupil Boží hněv a člověk je trestán za velká rouhání, kterých se dopustil vůči svému Stvořiteli.

Vaše Matka

Matka Spásy