Panna Maria: Čas naplnění proroctví z La Saletty a Fatimy je velmi blízko

Středa, 13. srpna 2014 v 14:39

Mé drahé děti, čas naplnění proroctví z La Saletty a Fatimy je velmi blízko. Nesmíte mít strach z těchto časů, ale spíše je přivítat, neboť musíte vědět, že smlouva mého Otce bude konečně naplněna, jak to mělo být. Antikrist se nakonec ujme svého křesla v církvi mého Syna na zemi a nic nezabrání, aby se tak stalo. Mnozí budou popírat proroctví, která jsem odhalila světu, a udělají to na vlastní riziko. Ti, kdo odmítají přijmout varování dávaná světu a následují nepřátele Boha, vystavují svou duši nebezpečí a kvůli těmto svedeným duším vás prosím, abyste se za ně vroucně modlili.

Teď probíhá bitva o lidskou rasu a o záchranu všech Božích dětí a velice se ubližuje těm, kdo stojí pevně za Pravdou, kterou můj Syn odhalil světu. Nikdy nemůžete vzít část jeho Slova nebo Bible svaté a pak ji odhodit pro něco, co vám může být příjemnější. Pravdu není nikdy snadné přijmout, protože může zasáhnout strachem srdce nejstatečnějších a nejodvážnějších křesťanů. Pravda je vždy odmítána, a když bylo vsazeno trní na svatou hlavu mého Syna, Ježíše Krista, kněží a starší se právě modlili v chrámu a vzdávali slávu Bohu, zatímco jejich přívrženci Ho proklínali, když umíral na kříži. Tak to bylo tehdy, a tak to bude, až se svět odvděčí Slovu Božímu a obrátí je naruby a vzhůru nohama.

Naléhám na vás, drahé děti, abyste přijaly Pravdu, protože to bude prostředek, s jakým půjdete lehčeji ke království nového věku. Bez uznání toho, co vám bylo nyní řečeno, mnoho duší upadne v omyl a uvítá šelmu. Vzdají se každého jednotlivého občanského práva a svobody, až budou zbožňovat nepřátele mého Syna a nakonec předají svou duši Zlému.

Strach z Pravdy může vést k roztrpčení, protože může být velmi těžké ji přijmout. Roztrpčení vede k hněvu a hněv k nenávisti. Nenávist k této misi jako ke všem předchozím misím, se bude stupňovat, a ti, kdo milují mě, Matku Boží, budou podněcováni ji odsoudit. Jak mě rmoutí, když je mé jméno zneužíváno k urážení Slova Ježíše Krista, jediného a skutečného Spasitele lidstva. Zmatek způsobí, že mé Mariánské družiny začnou pochybovat o varování, které jsem měla za úkol předat světu v La Salette a ve Fatimě. Lidé budou přehlížet, co jsem sdělila, a budou věřit, že tato proroctví jsou pro jiný čas ve vzdálené budoucnosti.

Až všechny nepokoje propuknou a až učení, obsažené v Knize mého Otce, bude přepsáno a představeno světu jako pravé, pak jenom ti s opravdovou schopností rozlišení pochopí Pravdu. Musíte se usilovně modlit za přežití církve mého Syna, jeho Těla na zemi, aby nebylo vyřazeno a hozeno psům. Až tento den přijde, Boží spravedlnost zasáhne a lidstvo konečně pochopí, jaké to je být uvržen do temnoty. Den, kdy Boží Světlo vyhasne, je časem, kdy všechny věci dojdou naplnění, jak bylo předpověděno.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy