Panna Maria: Chápejte život jako období mezi narozením a novým nádherným královstvím

Pátek, 29. srpna 2014 v 14:25

Mé drahé děti, ať se ani jeden z vás neobává nebeského zásahu v této misi spásy. Místo toho buďte vděční za velké milosrdenství Boha a jeho nepochopitelnou lásku k lidské rase. Musíte vzdát Bohu chválu s vědomím, že vše s Ním začíná i končí. Není nic mezi tím. Chápejte život jako období mezi narozením a novým nádherným královstvím, které čeká na vás všechny, pokud přijmete Boží slib, že jeho jednorozený Syn, Ježíš Kristus, se vrátí, aby si vyžádal své království.

Tolik lidí nevěří v Toho, kdo je stvořil. Mohou dosvědčit jeho lásku, a přesto ještě nevěří, že láska pochází od Boha a že Bůh je Láska. Ti, kdo přijímají existenci zla, nevěří v Boží lásku, ani nepřijímají existenci Zlého. Jenom ti, kdo dokáží překonávat zlo ve všech jeho podobách, skutečně rozumí moci, kterou zlo má nad slovy, skutky a jednáním lidí. Jen tehdy, vymaní-li se duše z vlivu zla, může se osvobodit. Skutečné svobody může být dosaženo, jen když přijmete Pravdu. Nepřijmete-li Slovo, učiněné Tělem, což je můj Syn, Ježíš Kristus, pak nebudete nikdy svobodní.

Děti, musíte bojovat se zlem ve všech jeho klamných podobách, ale není lehké je jednoznačně rozpoznat. Satan je králem lží. Je to podvodník, jenž dokáže přesvědčit svět, že on neexistuje. Neustále vydává Pravdu za něco zlého a přesvědčí slabé mezi vámi, že zlo může být vždy ospravedlněno. Nesmíte se nikdy nechat oklamat, neboť Pravda byla dána světu a je obsažena v Knize mého Otce. Musíte se vyhnout všemu, co se odchyluje od pravdivého Božího Slova. Nenaslouchejte těm, kdo říkají, že zlý čin je něco dobrého, nebo že musí být přijat vzhledem k době, ve které žijete.

Lidský rod se nezměnil. Hřích se nezměnil. Vše, co se změnilo, je neochota lidí uznat Boha jako svého Stvořitele.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy