Panna Maria: Dny, vedoucí k příchodu antikrista, budou dny velkých oslav

Neděle, 27. dubna 2014 v 23:20

Mé drahé dítě, dovolte Božímu Světlu sestoupit na vás, protože plány k přípravě světa na Druhý příchod mého Syna, Ježíše Krista, byly dokončeny. Vše bude nyní podle svaté Boží vůle, a prosím, abyste používali modlitbu jako vaši největší zbraň, až se bitva o Boží děti zintenzivní. Oproti dřívějším válkám, bitva o duše bude velmi matoucí, protože nepřítel bude považován za přítele, zatímco pravá Kristova církev bude prohlášena za nepřítele.

Jak silní budete muset být, máte-li se stát pravým křesťanským vojákem. Nesmíte nikdy ustoupit nátlaku vyslovovat sprostoty a vulgarismy, k čemuž budete vyzváni, abyste se na nich podíleli, veřejně a před oltáři mého Syna. Až uvidíte muže povýšené do vedoucích postavení v chrámech mého Syna a vyžadujících od vás uctivé klanění tam, kde ale není znamení kříže, potom utečte, neboť budete vlečeni do omylu. Budete vědět, že pro antikrista přišel čas vstoupit do církve mého Syna, kde již byly upraveny svatostánky a často nahrazeny jejich dřevěnou verzí.

Děti, buďte si vědomy, že mnozí z vás se odvrátí od Pravdy, protože poznáte, že je téměř nemožné Pravdu přijmout. Dny, vedoucí k příchodu antikrista, budou dny velkých oslav v mnoha církvích všech křesťanských i jiných věrouk. Všechna pravidla budou změněna, liturgie nově přetvořena, svátosti zmanipulované, až nakonec ani mše svatá už nebude sloužena podle svatého učení. Tehdy, v den, kdy antikrist pyšně usedne na svůj trůn, můj Syn už více nebude přítomen. Od toho dne bude pro ty, kdo milují mého Syna, těžké zůstat Mu věrný, jak by měli, kvůli všemožným ohavnostem, jimž budete vystaveni. Až vás obklopí dostatek rozptýlení a zpochybnění nové hierarchie se stane trestným činem, budete v pokušení to vzdát a přijmout jednotné světové náboženství ze strachu před ztrátou přátel a rodiny.

Boží armáda – zbytek – bude růst a šířit se a modlitby modlitební kampaně poskytnou velkou posilu všem. Můj Syn zasáhne a provede vás skrze výzvy ležící před vámi, a budete vědět, že to bude jeho moc, která vám dodá odvahu a vytrvalost. Neboť jen ti silní mezi vámi zůstanou věrni svatému Božímu Slovu, ale byť bude armáda zbytku jen zlomkem velikosti armády šelmy, Bůh ji naplní lví silou. Posílí slabé a dá jim velké milosti. Oslabí moc těch, kdo se stanou uctívači antikrista.

Všechny tyto události se zdají děsivé, ale ve skutečnosti budou mnohým připadat jako nová éra jednoty a míru ve světě. Lidé budou tleskat nové jednotné světové církvi a říkat: „Jaký velký zázrak stvořil Bůh.“ Budou mít ve velké úctě muže, jak zevnitř církve, tak i vně, kteří docílili takové jednoty. Tito muži budou zahrnuti velkými chválami a poctami, a pak budou zdraveni hlasitým chvalozpěvem, stejně jako mimořádným znamením uznání při každém veřejném shromáždění.

Bude jásot, oslavy a obřady ke cti kacířům, kde jim budou udělována vyznamenání. Uvidíte velká bohatství, jednotu různých věrouk a ctihodné muže, opatrované jako živoucí světce – všechny, vyjma jednoho. Toho, jehož jsem zmínila jako antikrista, a budou věřit, že on je Ježíš Kristus.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy