Panna Maria: Jako křesťané se musíte připravit k boji za svou víru

Čtvrtek, 22. května 2014 v 15:26

Mé drahé dítě, utrpení, které můj Syn snáší kvůli hříchům lidí, se v tomto čase zesiluje. Nenávist k Němu a k jeho nejsvětějšímu Slovu – jak je obsaženo v Bibli svaté – se projevuje v srdcích mnoha lidí, a to včetně falešných náboženství, kde neuznávají Trojjediného Boha, stejně jako těch, kdo předstírají, že jsou křesťané.

Každý spáchaný hřích zraňuje mého Syna a každý smrtelný hřích cítí jako krutou ránu zasazenou jeho Tělu. Za každý spáchaný kacířský čin jako by byl vražen další trn do koruny bolesti, kterou již trpí. Tak jak utrpení mého Syna poroste v době, kdy bude popřen každý hřích proti Bohu, tak také poroste i utrpení pravých křesťanů.

Přestože je utrpení strašná věc a bolest těch, co hájí jeho Slovo, je nesnesitelná, může být také cestou k většímu sblížení s mým Synem. Přijmete-li utrpení jako požehnání, spíše než je vnímat jako prokletí, pochopíte, jak je můj Syn používá, aby porazil moc Zlého. Přijmete-li bolest urážek a výsměchu, které můžete vždy očekávat, kráčíte-li v jednotě s mým Synem, dostanete mnoho milostí. Taková bolest vás nejen posílí, ale můj Syn vám odhalí svůj soucit k ostatním, jejichž hříchy On může smýt díky vaší oběti za Něho.

Tak mnoho lidí si neuvědomuje, že když rozvíjíte důvěrnost s mým Synem a když On přebývá v jistých duších, způsobí to bolest těm, kdo svolí k přijetí jeho kříže. Můj Syn se může skutečně pohroužit jen do duší, které jsou Mu otevřené a které jsou bez pýchy, zloby a sebelásky. Ale jakmile se v takových duších plně usídlí, Světlo jeho přítomnosti pocítí mnozí, s nimiž přijdou do styku. Přitáhnou ostatní, aby se stali stoupenci mého Syna. Stanou se také cílem pro Zlého, jenž bude tvrdě bojovat, aby je odtáhl od mého Syna. Nedokáže-li Zlý svést tyto duše, jeho boj proti nim se stane ještě zuřivějším a zamoří ostatní, aby na ně zaútočili, uráželi a pomlouvali je.

Je důležité, aby všichni křesťané zůstali bdělí k plánům Satana, připraveným k pohlcení duší těch, kdo milují mého Syna a slouží Mu. Po těchto duších dychtí více, než po všech jiných a nebude spokojen, dokud nepodlehnou jeho pokušením.

Jako křesťané se musíte připravit k boji za svou víru, protože vše, co je vašemu srdci drahé, vám bude, vrstva po vrstvě, odňato. Musíte vyhledávat svátost smíření jako nikdy dříve, protože bez ní zjistíte, že je nemožné vydržet zamoření, které bude v tomto čase použito ve světě proti křesťanství.

Drahé děti, připomínejte si vše, co vás učil můj Syn, protože jeho Slovo bude napadáno až k nepoznání. Přicházejte a proste mě, svou milovanou Matku, Matku Spásy, abych orodovala za každého z vás, abyste dokázali zůstat věrni Pravdě tím, že se budete modlit tuto modlitbu za obranu své víry.

Modlitba modlitební kampaně (151):

Za obranu víry

Ó, Matko Boží, Neposkvrněné Srdce Mariino, Matko Spásy, oroduj, abychom zůstali vždy věrnými pravému Božímu Slovu. Připrav nás bránit víru, držet se Pravdy a odmítat kacířství.

Ochraňuj všechny své děti v čase útrap a dej každému z nás milosti k odvaze, až budeme vyzváni odmítnout Pravdu a zřeknout se tvého Syna.

Pros za nás, svatá Matko Boží, abychom Božím zásahem zůstali křesťany podle svatého Božího Slova. Amen.

Budete-li se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně, budete všichni požehnáni velkou odvahou. Jděte v pokoji, mé děti, milovat a sloužit mému Synu, Ježíši Kristu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy