Panna Maria: Jen s Boží láskou v duši můžete šířit Slovo Boží

Úterý, 8. července 2014 v 16:00

Mé drahé dítě, cožpak nevíš, že kvůli své lásce k vám všem Bůh dovolil mně, Matce Boží, hlásat své nejsvětější Slovo, při všech mých zjeveních, jež se ve světě udála?

Přáním mého milovaného Syna, Ježíše Krista, bylo, abych se dala poznat a mohlo nastat obracení k Pravdě. A tak tomu bude ve všech mých svatyních po celém světě, že Bůh bude oznamovat Pravdu, dokud nepřijde Velký den Pána. Musíte se všichni sjednotit, abyste vzdali Bohu slávu na všech mých svatých místech, aby On, ve svém milosrdenství, vylil velké milosti, dokonce i na nejnehodnější duše, protože jsou těmi, které vyhledává nejvíce.

Nejen po těch s dobrým vzděláním ve svatých evangeliích touží a žádá On, můj Syn, aby přicházeli ke mně. Ne, jsou to i ti, kdo cítí prázdnotu v srdci, kteří, ať už jakkoliv hledají vnitřní pokoj, jej nedokážou najít. Mnoho lidí hledá štěstí, pokoj a radost v tomto životě a zřídkakdy je nalézají. Nemohou nikdy najít opravdový pokoj, nedokážou-li najít lásku. Jen láska k druhým vás může přiblížit k Bohu, protože bez lásky nikdy nenajdete Boží přítomnost.

Prosím vás, drahé děti, přicházejte ke mně, Matce Spásy, a proste mě o modlitby, aby vás Bůh naplnil svou láskou. Budete-li se modlit tuto modlitbu, budu prosit mého Syna, aby odpovídal na vaše volání. Hledejte lásku, projevte jakoukoliv lásku, kterou máte v srdci, a sdílejte ji s druhými. Učiníte-li to, můj Syn vás naplní tak velkou láskou, že pak budete připraveni ji vzájemně sdílet. Láska vymýtí nenávist. Cítíte-li jakýkoliv druh nenávisti k jiné lidské bytosti, pak musíte snažně prosit mého Syna, Ježíše Krista, aby vás zbavil této nákazy.

Modlitba modlitební kampaně (159):

Úpěnlivá prosba o Boží lásku

Ó, Matko Spásy, prosím tě o přímluvu, když úpěnlivě prosím o Boží lásku. Naplň mou duši, prázdnou nádobu, Boží láskou, aby, až bude přetékat, se vylévala na duše, kterým se snažím projevit soucit.

Prosím, abych mocí Boží byl zbaven vší nenávisti, kterou bych mohl pociťovat k těm, kdo zrazují tvého Syna.

Pokoř mě v duchu a naplň mě šlechetností duše, abych byl schopen následovat učení Krista a šířit jeho lásku do každé oblasti mého života. Amen.

O lásce se mluví, jako by bylo snadné ji cítit, ale u mnohých vyžaduje velkou pokoru, zbavenou všeho sobectví. Bez ponížení se před Bohem, nepocítíte jeho lásku. A bez Boží lásky se vám nemůže dařit. Jen s Boží láskou v duši můžete šířit Slovo Boží.

Bez jeho lásky, slova, vyřčená jeho jménem, budou neplodná a zbavená života.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy