Panna Maria: Ježíš Kristus není lidmi milován tak jako kdysi

Úterý, 22. července 2014 v 16:50

Mé drahé dítě, můj Syn, Ježíš Kristus, není lidmi milován tak jako kdysi. Lhostejnost k jeho existenci se proměnila v nechuť ke všemu, čím je, ke všemu, co představuje a co slíbil. To mě velmi bolí a trápí.

Jak se bude odpadlictví rozrůstat a šířit, On, Ježíš Kristus, bude odsuzován všemi národy natolik, že těm, co Ho milují a následují jeho učení, nebude možné projevit Mu věrnost, aniž by zakusili zesměšňování, výsměch a pomluvy. Jemu věrní nebudou schopni hlásat Pravdu bez setrvání na modlitbách v prosbách k Němu o pomoc vydržet protivenství, kterému budou muset denně čelit.

Abyste zůstali věrni Ježíši Kristu, musíte Ho bezpodmínečně milovat. Milovat Ho opravdově je velké požehnání a je to také Boží dar. Ty, jejichž láska k mému Synu zeslábla, prosím, aby se modlili tuto modlitbu.

Modlitba modlitební kampaně (160):

Pomoz mi Tě více milovat

Ó, můj Ježíši, Spasiteli světa, pomoz mi Tě více milovat. Pomoz mi růst v lásce k Tobě. Naplň mi srdce svou láskou a soucitem, abych mohl dosáhnout milosti Tě milovat, tak jako Ty miluješ mě.

Naplň mou nevděčnou duši hlubokou a trvalou láskou k Tobě a ke všemu, co představuješ. Mocí tvých milostí mi pomoz milovat bližního, jako Ty miluješ každé Boží dítě, a projevit soucit k těm, kdo potřebují tvou lásku a kdo jsou bez víry.

Dej mi být jedno s Tebou, abych dokázal vést křesťanský život, jaký jsi nás učil žít svým příkladem během času tvého pobytu na zemi. Amen.

Milujte mého Syna, děti, a On bude šířit svou lásku, aby každé Boží dítě bylo vtaženo do jeho velkého milosrdenství.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy