Panna Maria: Kdo nemá úctu k lidskému životu, neuznává Boha

Čtvrtek, 24. července 2014 v 16:48

Mé drahé Boží děti, nesmíte nikdy zapomenout, jak výjimeční jste v Božích očích, neboť On vás všechny bezvýhradně miluje. Jeho láska k vám přesahuje vaše chápání. Usmívá se, když se usmíváte. Zasměje se, když se smějete. Pláče, když jste sklíčení bolestí a žalem a rozlítí se, trpíte-li pronásledováním rukama ostatních.

V této chvíli historie, kdy nenávist všude zamořuje národy a kdy nevinní jsou týráni, utiskováni a zabíjeni, jeho ruka zasáhne a potrestá bezbožné. Když lidstvo Bohu vzdoruje tím, že neprokazuje žádnou úctu k Božím zákonům, a zvláště úctu k životu jiné lidské bytosti, jeho trest postihne svět. Kdo nemá úctu k lidskému životu, neuznává Boha, nebo jeho božství.

Bůh je Stvořitelem a tvůrcem života – On jej dává, a jen On má právo jej odejmout. Ach, kolik je jen zármutku v tomto čase v jeho nebeském království kvůli útokům, podněcovaných Zlým proti jeho stvoření.

Musíte prosit Boha, aby zmírnil utrpení, které je ve světě způsobeno lidmi se studeným srdcem, zlostným a plným nenávisti. Ti, kdo uvalují hrůzu na jiné, potřebují vaše modlitby. Prosím, modlete se tuto modlitbu za ochranu slabých a nevinných a za zmírnění hrůz, které člověk v tomto čase musí snášet.

Modlitba modlitební kampaně (162):

Za ochranu slabých a nevinných

Ó, Bože, Všemohoucí Otče, prosím, ochraňuj slabé a nevinné, trpící rukama těch, kdo mají v srdci nenávist. Zmírni utrpení snášené tvými ubohými, bezmocnými dětmi.

Dej jim všechny milosti, které potřebují k ochraně před tvými nepřáteli. Naplň je odvahou, nadějí a vlídností, aby dokázali najít v srdci odpuštění těm, kdo je trýzní.

Prosím Tě, drahý Pane, můj Věčný Otče, odpusť těm, kdo vzdorují zákonu života a pomoz jim vidět, jak Tě jejich činy urážejí, aby se mohli napravit a hledat útěchu ve tvé náruči. Amen.

Děti, modlete se, modlete se, modlete se za ochranu těch, kdo trpí kvůli své věrnosti Bohu, Věčnému Otci, a za oběti krutých a nesmyslných válek.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy