Panna Maria: Kniha Pravdy je obsažena ve veřejném zjevení

Sobota, 8. listopadu 2014 v 17:05

Mé drahé dítě, dnes je zvláštní den, protože nebe oslavuje mé první poselství, které jsi dostala jako Boží posel. Dnes přicházím, abych vám přinesla zprávu, že díky této misi se mnoho miliónů lidí obrátí.

Dala jsem světu Mesiáše, jako vyvolená, pokorná služebnice Pána. Byla mi dána velmi zvláštní úloha v jeho plánu na záchranu všech jeho dětí a dnes, ve své úloze Matky Spásy, volám ke všem jeho dětem.

Nesmíte nikdy odmítat pokusy Boha přinést vám Pravdu. On, můj Věčný Otec, miluje každého a tato mise byla předpověděna. On přináší světu tajemství, obsažená v proroctvích daných Danielovi a pak jeho vyvolenému učedníkovi Janu Evangelistovi. Kniha Pravdy je obsažena ve veřejném zjevení a je důležité, abyste neodmítali tuto svatou Knihu.

Mnoho lidí se již obrátilo skrze tato poselství a díky této misi bude většině lidstva projeveno milosrdenství Boha. Neodmítejte jeho šlechetnost, neboť jeho největší touhou je shromáždit lidské pokolení v novém, přicházejícím světě.

Když můj Syn byl vzkříšen z mrtvých, bylo to poselství světu. Ti, kdo Mu zůstávají věrni, budou vzkříšeni jako můj Syn, v těle i duši, v Poslední den. Nikdo, kdo prosí o jeho milosrdenství, nebude opuštěn. Žel ti, kteří Bohu vzdorují ve své tvrdohlavosti a nenávisti, mohou překážet v jeho úsilí sjednotit všechny své děti.

Buďte vděční za Boží milosrdenství. Buďte vděční za modlitby modlitební kampaně, neboť s sebou přinášejí velké požehnání. Prosím, abyste dovolili mně, své milované Matce, naplnit vám srdce radostí. Musíte dovolit pocitu štěstí, který může přijít jen jako dar od Boha, zaplavit vaše duše poznáním toho, co má přijít. Můj Syn si přijde brzy vyžádat království, které Mu patří. Až se nové království vynoří z doutnajícího popela, přinese každému, úplně všem, velkou radost a štěstí. Neboť tehdy dorazíte domů do laskavé náruče Krále, Mesiáše, který pro vaši spásu vykonal velkou oběť.

Prosím, přijměte tento dar. Nenechejte se vzdálit od Pravdy dušemi, jejichž srdce je zanícené nenávistí. Bez Pravdy nemůže být život.

Jděte, mé drahé děti, a proste mě, abych vás vždy chránila, neboť provázet vás na obtížné cestě k trůnu mého drahého Syna, Ježíše Krista, je moje poslání.

Vaše Matka

Matka Spásy