Panna Maria: Má úloha Matky Božích dětí je podrývána

Pondělí, 27. října 2014 v 16:20

Mé dítě, je důležité, abyste nezapomínali modlit se nejsvětější růženec každý den, za ochranu této a jiných misí pro svět, které schválil můj Věčný Otec.

Křesťané, udržující víru, poznají v těchto časech obtížnost vyznávat i nadále oddanost mně, Neposkvrněné Panně Marii, Matce Boží. Má úloha Matky Božích dětí je podrývána, zapomínána a opouštěna, zejména jistými katolickými skupinami, které nepřicházejí od mého Syna. Takové skupiny vzbuzují dojem, že jsou oddanými stoupenci církve mého Syna, ale nedělají to, co On učil. Pronásledují ty, co se drží Pravdy a vyvíjejí mimořádné úsilí k odmítání všech soukromých zjevení, daných lidem od smrti mého Syna na kříži, jako nesmysly. Kdyby nebyla soukromá zjevení, daná světu mnou, Matkou Boží, jako poslem Krista, mnozí by se nikdy neobrátili k Pravdě. Místo toho by mnozí dál kráčeli temnotou, odmítali Boží existenci a vyhýbali se modlitbám – dveřím, které, jsou-li otevřené, osvěcují duši.

Na mou úlohu Matky Boží se útočí po celém světě kvůli moci, kterou jsem dostala k zničení zlého nepřítele. Rozdrtím hlavu hada, jak bylo předpověděno, ale ti, kteří mi projevují oddanost, budou opovrhováni a zesměšňováni podvodníky, kteří se opovažují prohlašovat za odborníky v učení církve.

Mému Synu je odporná každá nenávist, kterou má člověk vůči svému bratru. Roní slzy, když kdokoliv říká, že zastupuje církev mého Syna, a pak podněcuje nenávist vůči Božímu dítěti. Trpí bolestmi svého ukřižování pokaždé, když služebník jeho církve zraňuje jiného člověka, nebo působí strašné utrpení nevinným.

Děti, musíte se usilovně modlit za církev mého Syna, protože je vystavena největším útokům od svého založení. Nepřátelé mého Syna mají mnoho plánů, jak ji zničit, a většina těchto plánů přijde zevnitř. Dbejte mého varování i těch, která jsem světu odhalila ve Fatimě. Nepřítel vyčkává a brzy zcela ovládne církev mého Syna na zemi a milióny budou uvedeny v omyl.

Zacpěte si uši, když slyšíte, že služebníky mého Syna je pohrdáno a jsou pomlouváni za to, že brání Slovo Boží. Mějte vždy na paměti, že od Boha vychází jen láska a že je třeba pochybovat o každém člověku nebo organizaci, vybízející vás k odsouzení člověka, ať udělal, co udělal. Nemůžete se prohlásit za Božího služebníka, a pak říkat světu, aby očerňoval jinou osobu. Nemůžete nikdy tolerovat podněcování k jakékoliv nenávisti. Činí-li to někdo jménem mého Syna, nesmí v tom být nikdy podporován, neboť to by nikdy nemohlo být z Boha. Je nutné modlit se co nejčastěji můj růženec k rozdrcení zla, svírajícího svět v čase, kdy je kdejaká ukrutnost považovaná za spravedlnost.

Láska člověka k svému bratru se stala vzácností a dobročinnost mezi křesťany oslábla. Musíte otevřít oči Pravdě a připomínat si, co vás učil můj Syn. Je to jasné jako den, proto to bylo napsáno v nejsvětější Bibli k přečtení pro celý svět.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy