Panna Maria: Mám poselství pro římskokatolické duchovenstvo

Pátek, 21. listopadu 2014 v 16:15

Jsem Neposkvrněná Panna Maria, Matka Boží – Matka Spásy. Dnes mám poselství pro římskokatolické duchovenstvo a přicházím k vám ve jménu svého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Volám ke všem posvěceným služebníkům mého Syna, kteří Mu slouží v tomto čase velkých zkoušek v církvi. Vy jste předvoj jeho nejsvětějších svátostí a byli jste mým Synem povoláni Mu sloužit při záchraně všech duší, a proto máte k Němu velkou zodpovědnost. Vaší povinností musí vždy být služba mému Synu a jeho Tělu – jeho církvi – a zajistit, že jeho Slovo bude vždy dodržováno.

Jsou před vámi časy velkých bolestí a pronásledování a musíte se nyní na to připravit. V budoucnosti bude vaše víra zkoušena až do krajnosti a budete přinuceni přistoupit k novým slibům, kde se bude po vás chtít, abyste prokázali věrnost novému učení, které nebude od mého Syna.

Vy, kteří rozpoznáte falešné učení, až vám bude představeno, mu nesmíte podlehnout. Až vám nařídí upravit a pozměnit nejsvětější svátosti, musíte utéct. Církev mého Syna bude zkoušena až za mez své odolnosti. Vy, kteří možná odložíte Pravdu a dáte přednost novému pozměněnému učení – o němž se bude říkat, že je třeba, aby vyhovovalo lidským potřebám – vězte, že to bude velká zrada na Slovu Božím.

Kvůli svatým slibům, jimiž jste přijali službu mému Synu, máte povinnost k Božím dětem živit je Tělem a Krví mého Syna, Ježíše Krista. Přijde však čas, kdy bude vynucována změna svaté oběti mše. Pak budou mezi vámi ti, kteří okamžitě poznají, že je pácháno velké zlo a musíte se odvrátit.

Musíte stále živit duše těch, kteří jsou odkázáni na vás, abyste je živili nejsvětější eucharistií. Zůstanete-li věrni mému Synu a budete-li dál sloužit jeho dětem, jak je vaší povinností, budete Mu sloužit s velkou důstojností. Prosím vás, abyste se každý den modlili můj nejsvětější růženec, aby vám dal sílu, kterou budete potřebovat, a ochranu před Satanem, protože tyto přicházející časy, které jsou už téměř u vás, budou nesnesitelné. Mít modlitbu Pečeti živého Boha stále při sobě vám dá mimořádnou ochranu před Zlým.

Bude mezi vámi mnoho kněží, kteří nenajdou odvahu dodržovat Boží Slovo, ale nesmíte mít nikdy strach projevit věrnost mému Synu. Zradíte-li mého Syna, odvedete s sebou nevinné duše, které budou nevědomky uvedeny do omylu a hrozné temnoty.

Satan již před nějakým časem pronikl do církve mého Syna, ale pokaždé, když se vzniklý chaos a zmatek stal nesnesitelným, byl rozptýlen díky víře milovaných, posvěcených služebníků mého Syna. Nyní, když víra mnohých kněží byla oslabena a v některých případech zcela zničena, se brány pekla otevřely a před vámi leží velké nebezpečí.

Nesmíte být nikdy v pokušení zříci se čehokoliv, co můj Syn učil. Můj Syn se nikdy nezměnil. Jeho Slovo zůstává hluboce zapuštěno do skály, na níž byla zbudována jeho církev. Jeho svátosti přinášejí duším Světlo, které potřebují k udržení života. Zradíte-li mého Syna, zničíte život sám, neboť bez přítomnosti mého Syna by svět už dnes neexistoval.

Požehnaní jsou ti, kteří upřímně milují mého Syna, protože budou těmi, kdo budou ukazovat cestu svým příkladem.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy