Panna Maria: Milióny lidí brzy Boží zákony zruší

Pondělí, 6. října 2014 v 13:55

Mé drahé dítě, Desatero přikázání ustanovené mým Otcem nemůže být nikdy přepsáno, protože by to byla svatokrádež. Člověk nemůže nikdy manipulovat Božím Slovem; a přijde den, kdy Boží hněv sestoupí na lidstvo, až člověk bude mít za to, že Desatero přikázání je závadné. Až se to stane, vězte, že Slovo Boží už nebude v úctě a že lidstvo bude uvedeno do vážného omylu.

Žádný člověk, nebo posvěcený služebník, nebyl oprávněn zrušit Desatero přikázání, nebo Slovo Boží. Nelze použít žádnou výmluvu k popření pravdy Božího Slova. Miliony lidí brzy Boží zákony zruší. Potom všechny, kteří naletí na tento podvod, nakonec oslepí temnota. Duch Svatý nemůže nikdy osvítit ty, kdo popírají Slovo, nebo tolerují hřích. Není-li už Duch Svatý přítomen a je-li Slovo upraveno, aby vyhovovalo sobeckým potřebám lidí, pak nové zákony nebudou v Božích očích znamenat nic.

Nepřátelé Boha budou postupovat rychle k vyvrácení Pravdy, a církev mého Syna bude rozdělena ve dví. Ti, co budou Pravdu věrně hájit, budou proklínáni za to, že ji říkají. Těm, kteří budou mluvit rouhavě a vydávat to za Pravdu, se bude tleskat. Duch zla se zahnízdí v srdci podvedených a mnoho duší bude ztraceno. Nebudou schopné předstoupit před mého Syna a prohlásit se za zdravé, protože odmítají uznat Pravdu, která jim byla dána Božím milosrdenstvím.

Brzy bude vyhlášeno, že Bůh je milosrdný ke všem hříšníkům, byť dělají vše, aby Ho urazili. To je sice pravda, ale urážejí-li Ho tím, že před Ním předvádějí každou ohavnost a kacířství, a pak prohlašují, že jsou Bohu přijatelné, odvrátí se od nich s odporem.

Lidé budou tak plní svých vlastních tužeb, vyhovujících jejich hříšnému životu, že vyhlásí nezákonné jednání za žádoucí v Božích očích. To se rovná lžím. A když se odváží předvádět je před Božím oltářem, budou tyto duše odvrženy. Pokud se necháte uvést do těžkého omylu, vystavíte své duše smrtelnému nebezpečí.

Prosím vás, abyste si říkali Desatero přikázání tak často, jak jen můžete. Tak budete vědět, co je od vás vyžadováno, abyste opravdu sloužili Bohu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy