Panna Maria: Mnozí budou vyměněni, než bude nakonec zformováno nové náboženství

Sobota, 3. ledna 2015 v 17:05

Mé drahé dítě, tvář církve mého Syna se změní k nepoznání a bude nahrazena jinou, která nebude od mého Syna. Objeví se podvrh za podvrhem, jak bude učení mého Syna obráceno vzhůru nohama a nahrazeno falešným světským učením.

V žádné církvi, která o sobě tvrdí, že jde ve stopách Ježíše Krista, není místo pro nic jiného, než pro Slovo Boží. Přijde však čas, kdy se církev mého Syna stane součástí politického hnutí zásadního významu a to ji zavede na cestu starosti o vše, co se týká světa, jen ne toho, aby zůstala věrna Slovu, jak bylo dáno Bohem. To vše se stane, jak bylo předpověděno, a tak můj věčný Otec umožní svým nepřátelům pohltit Tělo svého jednorozeného Syna, ale jen na krátký čas. Dovolí tak vyzkoušet odolnost těch, co znají Pravdu a těch, kteří zůstanou věrni jeho církvi, ale i těch, kteří ji odhodí ve prospěch učení temnoty.

Bude trvat nějaký čas, než dojde ke všem těmto změnám, ale semena již byla zasazena. Všechna náboženství budou sloučena do jednoho a poté propojena s vládami a přivedena do doby, kdy do ní vstoupí člověk hříchu, aby zaujal své křeslo. Mnozí budou vyměněni, než bude nakonec zformováno nové náboženství, které prohlásí vše, jevící se tak navenek, že je dobrem pro všechny.

Drahé děti, modlete se neustále o sílu snášet bolest, která z toho vyplyne. Můj Syn, Ježíš Kristus, pláče z velké lítosti nad tím, jak bude zrazen a pro duše, které se Mu cestou ztratí. Bude na jeho věrných posvěcených služebnících, aby uřídili loďku jeho pravé církve, až vpluje do neklidných a bouřlivých vod. Ale prosím, buďte ujištěni, že veškerá přízeň bude provázet ty, kdo zůstanou věrni Spasiteli a Vykupiteli světa, během těchto hrůzných a těžkých časů.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy