Panna Maria: Modlete se o milosrdenství mého Syna, aby všechno utrpení mohlo být zmírněno

Čtvrtek, 18. září 2014 v 15:30

Mé drahé dítě, musíš žádat každého, aby prosil o Boží milosrdenství ve všech věcech, týkajících se zničení lidstva. Mám na mysli bezbožné plány zahrnující války, zavedení celosvětového očkování – před nímž jste byli varováni poselstvím z 26. listopadu 2010 – genocidu a vyvražďování křesťanů a také i lidí jiných vyznání rukama zlých lidí.

Je-li duše nakažena Satanem, je schopna nejintenzivnější nenávisti k Božím dětem. Když skupiny lidí, plně ovládaných Zlým, spolupracují, projevuje se jejich bezbožnost ve všech činech, aby způsobily smrt a zkázu těm, které ovládají.

Musíte se modlit, vy všichni, abyste překazili plány zlých lidí, jejichž touhou je omezit světovou populaci pro svůj vlastní zisk. Ti, kdo budou ušetřeni tohoto zla, se ocitnou pod kontrolou neviditelné skupiny. Volám ke každému z vás, abyste se modlili k mému Synu, Ježíši Kristu, abyste pomohli zmírnit takové tragedie a zvrhlosti. Některé z těchto hrůz mohou být zmírněny, ale ne všechny. Nicméně vaše modlitby oslabí dopad těchto strašných činů, které budou konány následovníky Zlého. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (166), abyste pomohli omezit vraždění nevinných.

Za omezení vraždění nevinných

Nejdražší Matko Spásy, prosím, předlož tuto naši prosbu za omezení vraždění nevinných, svému milovanému Synu, Ježíši Kristu.

Prosíme, aby pro své milosrdenství odvrátil hrozbu genocidy, pronásledování a násilí všeho druhu vůči Božím dětem.

Prosíme tě úpěnlivě, drahá Matko Spásy, vyslyš náš pláč a nářek o lásku, jednotu a pokoj v tomto žalostném světě.

Prosíme, aby Ježíš Kristus, Syn člověka, nás všechny ochránil během těchto časů velké bolesti a utrpení na zemi. Amen.

Děti, až se předpověděná proroctví stanou, je důležité, abyste se modlili o milosrdenství mého Syna, aby všechno utrpení mohlo být zmírněno a zlé skutky, páchané proti lidstvu, mohly být odvráceny.

Jděte v pokoji a lásce sloužit Bohu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy