Panna Maria: Můj Syn mi udělil moc rozdrtit hlavu hada

Pondělí, 8. prosince 2014 v 17:30

Mé drahé děti, až uslyšíte zvěsti o nových válkách v nejneočekávanějších místech, musíte si uvědomit, že proroctví, obsažená v Knize Zjevení, jsou u vás.

Až přirozený řád země a jednání lidského rodu ve všech koutech světa upadne do chaosu, bude čas se připravit. Všechny tyto věci se musí stát v poslední baště proti všemu zlu, majícím původ v bezbožném zamoření Zlým.

Člověk se obrátí proti člověku, lidé budou k sobě navzájem velmi krutí, bez špetky lítosti a každý zradí důvěru druhého. Takový je výsledek, kdy láska, pocházející od Boha, ze srdcí lidstva mizí. Dokonce i ti, kdo věří v mého Syna, se obrátí proti jeho učení. Ti, kdo jsou Mu nejbližší, přestože Ho milují, Ho zradí. Ti, kdo Ho reprezentují, Ho vydají jeho nepřátelům, stejně jako to udělal Jidáš.

Bude velmi málo dost silných, aby povstali a hlásali svaté Slovo Boží. Člověk je slabý a kvůli hříchu nemůže být zdravý. Dokud můj Syn znovu nepřijde a hřích nebude vykořeněn, budete snášet mnoho bolesti. Do té doby vaší jedinou zbraní proti moci Satana bude modlitba. Modlete se zejména můj nejsvětější růženec každý den, protože má moc oslabit sílu Satana a všech, které vede v poslední bitvě proti Ježíši Kristu a jeho církvi na zemi.

Oznamuji vám nyní, že já, vaše milovaná Matka, Neposkvrněná Panna Maria, Matka Boží, vám dnes nabízím mimořádný dar. Byla mi dána milost stát se ochránkyní lidstva. V čase bojů se musíte utéci do mé ochrany. Ochráním každého z vás, kdo mě bude volat na pomoc proti zlu ďábla. Pod mou ochranou vám bude dána úleva od útoků, kterým budou vystaveni všichni křesťané, kteří se budou snažit zůstat věrni mému Synu ve zkouškách, které leží před vámi.

Můj Syn mi udělil moc rozdrtit hlavu hada, aby vás mohl přivést blíže k sobě. Přijměte moji ochranu a já odpovím všem, kdo mě budou prosit o pomoc.

Má služba patří Bohu a má věrnost mému milovanému Synu, Ježíši Kristu, jenž vás všechny tolik miluje. Není nic, co bych neudělala pro svého Syna, a není nic, co by neudělal On, aby vám přinesl osvobození od bolesti a utrpení.

Děkuji vám, drahé děti za lásku, kterou mi projevujete, ale vězte, že já vezmu lásku, kterou mi dáváte a nabídnu ji svému Synu ke slávě Boží.

Já zůstávám pokornou Boží služebnicí.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy