Panna Maria: Nejdříve jsme šli do Judska, potom byl můj Syn převezen do Indie, Persie, Egypta, Řecka a Anglie

Sobota, 4. ledna 2014 v 13:50

Mé dítě, v čase před narozením mého Syna byly bolesti patrné ve všem, co nás postihlo. Utekla jsem se k Alžbětě pro útěchu s vědomím, že byla Duchem Svatým obdařena jasnozřivostí. Já a můj milovaný snoubenec jsme vyhledali tento přístav pokoje v čase, kdy jsme byli tak ohromeni poznáním, co má přijít.

Když se blížil můj čas, vyvstávaly před námi na každém kroku překážky, nastražené duchem zla. Zabouchli před námi dveře; lidé, které jsme znali, se nám vyhýbali a byli jsme vyhnáni na ulici. A tak jsme skončili bez střechy nad hlavou a v útulku vhodném jen pro zvířata, kde svatý Mesiáš přišel na svět jako žebrák. Bez obřadů, bez korunovace, bez uznání. Jen pár lidí zůstalo k mojí útěše v mé samotě. Ale pak, když se můj Syn narodil, mě opustily všechny pocity úzkosti. Vše, co jsem cítila, byla láska nejsvětější Boží přítomnosti. V mém srdci konečně panoval pokoj.

Mocí Ducha Svatého nám byla seslána pomoc a útěcha, třebaže jí bylo jen málo. I když narození Ježíše Krista byla jen skromná a prostá událost – jíž se zúčastnilo jen málo lidí – slovo o té události se rozneslo. Tak pracuje Duch Svatý. Mnozí narození očekávali. Mnozí o této události slyšeli, a pak o ní mluvili. Když bylo známo, že Ježíš Kristus, lidstvu slíbený Mesiáš, se narodil, začal narůstat odpor. Brutální útok Heroda a všech jeho služebníků názorně předvedl, nakolik Boží přítomnost vložila strach do srdcí zlých lidí.

Od toho dne jsem se stala ochránkyní svého Syna a můj milovaný snoubenec Josef se staral o naši bezpečnost při mnoha pozdějších příležitostech. Strávili jsme mnoho let na útěku z jednoho místa na druhé. Čelili jsme obrovskému odporu – pocítili tolik strachu, tolik nenávisti. To byl náš úděl. Od chvíle, kdy můj Syn byl nalezen ve věku dvanácti let v chrámu, kdy kázal, jsme Ho skrývali.

Josefova rodina byla zapojena do našeho tajného vyvedení ze země a mnoho let jsme cestovali. Nejdříve jsme šli do Judska, a potom byl můj Syn převezen do Indie, Persie, Egypta, Řecka a Anglie. Kamkoliv jsme šli, přítomnost mého Syna konala mnoho zázraků, i když se On sám veřejně nikdy nepředstavil jako Mesiáš. Bylo o něj dobře postaráno a stále jsme ho měli na očích. Žili jsme v pokoji, lásce a harmonii a bez mého snoubence Josefa bychom neměli kam jít, abychom ochránili mého Syna, než začala jeho veřejná mise.

A teď, kdy je bezprostředně očekáván jeho příchod, budou Mu kladeny nesčetné překážky. Každé slovo z úst jeho proroka bude rozsápáno a zesměšněno. Jen hrstka lidí bude zasvěcena do Pravdy kolem této mise a mnohé dveře se zabouchnou před těmi, kdo jsou poslušní jeho pokynů. Tato mise ti způsobuje osamění, mé dítě, a je od tebe vyžadováno, abys zůstala poslušná ve všech věcech, které ti Bůh oznámil.

Bude ti seslána pomoc. Pomoc také ustane, pokud to bude přání mého Syna. I když je vidět jen málo lidí, následujících tuto misi, milióny v ni zcela věří. Neboť Boží Slovo, skrze Ducha Svatého, vždy přitáhne ty, kteří jsou jeho.

Porodní bolesti začaly a práce nebude trvat příliš dlouho. Brzy nastane zrod nového počátku, a pak konečně přijde Den Pána. Děti, buďte v pokoji, neboť všechny tyto věci se musí stát dříve, než bude země očištěna od hříchu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy