Panna Maria: Nikdo není oprávněn škodit jinému ve jménu Boha

Čtvrtek, 21. srpna 2014 v 16:25

Mé drahé děti, když člověk pronásleduje jiného člověka a způsobuje mu utrpení, Duch Boží nemůže zůstat v této duši, protože je to Zlý, který v ní sídlí. Pronásleduje-li člověk jiné, ubližuje jim, ať duchovně nebo tělesně, a pak ospravedlňuje své jednání tím, že říká, že brání Slovo Boží, pak vězte, že to je největší hřích, protože uráží božství Boha.

Nikdo není oprávněn škodit jinému v Božím jménu, protože to by nikdy nebylo trpěno, nebo dovoleno mým Synem, Ježíšem Kristem. S přibývajícími katastrofami ve světě budou ti, co jsou vinni hrozným hříchem proti Kristu, omlouvat každý zlovolný čin. Použijí každou výmluvu k ospravedlnění svých zlých činů, ale ani jeden neunikne trestu v Božím plánu spásy. Uvržením zla na jinou duši se bude takový člověk muset zodpovídat za své hříchy proti Bohu, proti jeho stvoření a proti každému jeho dítěti.

V tomto čase velkého podvodu, kdy je pro hříšníky těžké rozlišit dobro od zla, je důležité mít na paměti slova mého Syna, Ježíše Krista. „Kdo je bez hříchu, ať první hodí kamenem.“ Osoba, která způsobí strašné utrpení druhým, bude souzena podle svých činů.

Musíte se v tomto čase modlit za lidstvo a prosit o milosti, aby rozeznalo rozdíl mezi hříchy, které jsou proti lidem a těmi, které jsou proti Bohu. Hřích je hřích, ale když jsou zlé činy páchány ve svatém Božím jménu, pak jim v patách půjdou vážné následky. S šířící se nenávistí se bude rozšiřovat i Boží láska skrze duše mírných a pokorných, neboť ti nesou pochodeň spásy proti temnotám v pozadí. Člověk může být uchráněn od hříchu a chybující duše být vykoupeny jen z Boží milosti a skrze duše bezpodmínečně milující Boha.

Musíte se modlit, modlit, modlit za hříšníky kdekoliv, protože temnota je oslepuje vůči Pravdě. Bez Pravdy by se svět ponořil do naprosté temnoty. Modlete se, mé drahé děti, abyste mohly snést ohavnost, kterou hřích přináší do vašich životů. Modlete se za ty, kdo pronásledují Boží děti, aby ve svém srdci mohli najít způsob, jak projevit lásku a soucit druhým.

Modlete se za spásu duší, a zejména za ty, kteří dovolili, aby nenávist zatemnila jejich srdce, a kteří nejvíce potřebují Boží milosrdenství.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy