Panna Maria: Obrácení slíbené mým Otcem začne tento měsíc

Středa, 2. dubna 2014 v 16:27

Mé dítě, obrácení slíbené mým Otcem začne tento měsíc a mocí Ducha Svatého se rozšíří po celém světě. Duše budou ušetřeny a můj Syn projeví velké milosrdenství i těm nejzatvrzelejším hříšníkům.

Mnozí lidé, kteří nemají žádnou víru v Boha a životy prožívají, jako by nebylo věčného života, budou první, kterým si můj Otec přeje ukázat světlo Pravdy. Tito lidé jsou velmi milováni a jejich nedostatek víry bude nahrazen láskou a touhou po smíření s Ježíšem Kristem, jehož opustili. Duše těch, kdo spáchali strašný hřích a kteří jsou zasaženi vlivem ďábla, budou následovat. Budou jim dány velké milosti a milosrdenství mého Syna pronikne jejich srdce tak náhle, že jejich obrácení bude okamžité. Tento zázrak bude tak neočekávaný, že až se začnou šířit zprávy o evangeliích, mnozí zpozorní a budou jim naslouchat.

Tím, že se obrátí nejvíce postižení, může být a bude zachráněno mnohem více duší. Pak bude záležet na všech, kdo již Pravdu následují, zda budou, nebo nebudou chtít zůstat věrni mému Synu a jeho učení. Tyto duše budou trpět nejvíce, protože jsou z Boha, a kvůli tomu Zlý vynaloží veškeré úsilí, aby je mučil pochybnostmi o Pravdě. Jsou to duše, které budou odtaženy daleko od mého Syna, a po takových Zlý baží nejvíce.

Aby křesťanská víra byla ochráněna kdekoliv, prosím, modlete tuto modlitbu modlitební kampaně (144):

Za ochranu křesťanské víry

Ó, Matko Spásy, prosím, přimlouvej se za duše křesťanů po celém světě.

Prosím, pomáhej jim uchovat jejich víru a zůstat věrnými učení Ježíše Krista. Oroduj, aby měli sílu mysli a ducha udržet svou víru ve všech časech.

Přimlouvej se za ně, drahá Matko, aby otevřeli oči Pravdě a dostali milosti k rozpoznání jakékoliv falešné nauky, předložené jim ve jménu tvého Syna.

Pomoz jim zůstat opravdovými a věrnými Božími služebníky a odmítnout ďábla a lži, i když kvůli tomu budou muset trpět bolestí a posměchem.

Ó, Matko Spásy, ochraňuj všechny své děti a oroduj, aby každý křesťan následoval cestu Pána, až do svého posledního výdechu. Amen.

Děti, Ježíš miluje každého. Bude vždy bojovat, abyste byli uchráněni od újmy, a zasáhne nejmimořádnějšími způsoby, aby vás ochránil od všeho zla ve dnech temnoty, kterou budete muset přetrpět pro jeho jméno. Důvěřujte mi, vaší milované Matce, protože se budu za vás přimlouvat, abych vás přivedla blíže k mému Synu během přicházejících zkoušek.

Děkuji, že jste odpověděli na toto volání z nebe.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

Matka Boží