Panna Maria: Pamatujte, že Satan si oškliví tuto misi, protože kvůli ní ztratí miliardy duší

Pátek, 31. ledna 2014 v 15:27

Mé drahé děti, nenechejte kvůli nenávisti k této misi soužit svá srdce. Místo toho skloňte hlavy v díkůvzdání za dar Knihy Pravdy v těchto těžkých časech země.

Můj milovaný Syn, Ježíš Kristus, byl soužen, opovrhován a bylo Mu spíláno během jeho mise, kdy kázal Pravdu během času svého pobytu na zemi. Ti, kdo znali Boží Slovo, odmítli uznat zaslíbeného Mesiáše, když stál před nimi. Jeho Slova byla rozškubána na kousky, ale přesto nebyla ignorována. Když Bůh mluví skrze své proroky, a v případě mého Syna – pravého Mesiáše – je pro lidi nemožné ignorovat Slovo. Pro Ty, kteří nepřijímají Boží Slovo, vycházející z úst proroků, je nemožné se odvrátit. Místo toho je bude mučit nenávist a ani na chvíli nepocítí pokoj ve svých srdcích.

Během křižování mého Syna týrali a surově mučili, což ti, ukřižovaní ve stejný den, snášet nemuseli. Třebaže to byli odsouzení zločinci a jediným zločinem mého Syna bylo, že říkal Pravdu. Když je Pravda – Boží Slovo – vyslovena proroky, je jako dvojsečný meč. Některým přinese radost a mimořádné milosti, ale ostatním přinese strach, což může vyvolat nenávist. Vidíte-li nenávist v podobě zlých činů, lží a úmyslného překrucování Slova, tak vězte, že taková mise pochází od Boha. Mnoho falešných proroků, kteří se v tomto čase potulují po zemi, nevzbuzují takovou reakci, neboť nepocházejí od Boha.

Pamatujte, že Satan si oškliví tuto misi, protože kvůli ní ztratí miliardy duší. Z toho důvodu to bude velmi těžká cesta pro ty, kdo po ní půjdou. Důrazně vám připomínám být na pozoru před těmi, kdo říkají, že přicházejí ve jménu mého Syna, a pak prohlásí, že toto Boží Slovo pochází od Satana. Dopouštějí se jedné z nejvážnějších chyb, rouhání proti Duchu Svatému. Modlete se, modlete se, modlete se za tyto ubohé duše. Nehněvejte se na ně. Místo toho musíte úpěnlivě prosit o milosrdenství pro jejich duše.

Na ochranu této mise před Satanovou zlobou vás prosím, abyste se začali modlit tuto mocnou modlitbu k odřeknutí se Satana. Budete-li se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně nejméně dvakrát týdně, pomůžete ochránit tuto misi spásy a přivést více duší do říše Božího království.

Modlitba modlitební kampaně (132):

Ke zřeknutí se Satana, na ochranu této mise

Ó, Matko Spásy, přijď na pomoc této misi.

Pomoz nám, Boží armádě zbytku církve, zříci se Satana.

Naléhavě tě prosíme, abys svou patou rozdrtila hlavu šelmy a odstranila všechny překážky v naší misi na záchranu duší. Amen.

Děti, musíte mít stále na paměti, že není nikdy snadné, pomáháte-li mému Synu nést jeho kříž. Jeho utrpení se stává vaším, když Mu slíbíte věrnost. Naprostou důvěrou v Něho a vytrvalostí na své cestě v pomáhání Mu zachraňovat duše, se stanete silnějšími. Bude vám dána odvaha, síla a důstojnost povznést se nad posměch, rouhání a pokušení, které budou vaším údělem každý den, až do dne Druhého příchodu mého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Jděte v pokoji. Vložte veškerou svou důvěru v mého Syna a volejte vždy ke mně, vaší milované Matce Spásy, abych vám přišla na pomoc ve vaší misi na podporu spásy duší.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy