Panna Maria: Po celé věky jsem byla posílána jako jeho posel

Úterý, 9. prosince 2014 v 17:00

Mé drahé dítě, já jsem Neposkvrněná Panna Maria, Matka Boží a přicházím, abych vám odhalila účel mého poslání na zemi.

Jsem služebnice Pána a svým Nebeským Otcem jsem byla určena porodit jeho Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa. Právě tak, jak jsem byla povolána splnit jeho nejsvětější vůli zrozením jeho jednorozeného Syna, jenž byl poslán dát věčný život všem jeho dětem, byla mi po celé věky dávána úloha jeho posla. Byla jsem posílána jako jeho posel, abych odhalila tajemství jeho nebeského království, a ve všech časech jsem přicházela sdělovat důležitá poselství pro svět. Nepřicházela jsem sama od sebe, protože mi nikdy nebylo dáno toto právo. Přicházela jsem ve jménu Boha, jako jeho věrná služebnice, pro slávu Boží, aby mohl povolat duše do svého Božího milosrdenství. Nyní znovu přicházím v tomto konečném poslání, se svolením Nejsvětější Blahoslavené Trojice, ke spáse duší.

Nejprve jsem měla důležitou úlohu v příchodu Mesiáše a na závěr přicházím jako jeho svatý posel v těchto posledních časech, předtím, než se On, můj Syn, objeví při svém Druhém příchodu.

Po celé věky, když jsem se objevovala ve zjeveních na zemi, bylo světu dáváno znamení. V mnoha případech jsem odhalovala důležitá proroctví, skrze dar vnitřní promluvy, ale v některých případech nebylo řečeno vůbec nic. Místo toho bylo dáváno znamení a ti, požehnaní schopností rozlišení, pochopili, co Bůh chtěl, aby jeho děti věděly. Ze své velké šlechetnosti schválil tyto božské zásahy, neboť jeho jedinou touhou bylo zachránit duše.

Můj Věčný Otec, jenž stvořil všechno z ničeho, zasahuje, jen když si přeje vysvobodit své děti z klamů, zasazených do jejich srdce. Pokaždé, když Zlý vytváří chaos, Bůh vždy zakročí, aby otevřel srdce svých dětí ke své velké lásce, kterou má pro každé z nich. Přijměte tuto misi, drahé děti, s laskavostí a vzdejte Bohu díky za jeho velké milosrdenství, bez něhož by mnohé duše byly ztraceny.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy