Panna Maria: Prosím, abyste nyní začali novénu spásy

Neděle, 1. prosince 2013 v 16:12

Mé dítě, jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží Světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, v níž budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby bylo známo, že jsem byla ustanovena nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, kterou mi vsadil na hlavu můj milovaný Syn, Ježíš Kristus, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Všechny ty hvězdy představují dvanáct národů, které se rozvinou v Soudný den.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které žijí v současném světě a zůstávají v Božím Světle, přejdou do nového nebe a nové země. Budou spojeny jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny v dokonalých tělech a duších, stejně, jak to bylo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A pro svou velkou lásku k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, které jsou pro Něho ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly obdržet imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na závažnost jejich hříchů. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. V postu se požaduje jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jen chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130):

Novéna spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět mohl spojit jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vaším Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka

Matka Spásy