Panna Maria: Prosím ty, kdo následují tato poselství, aby se modlili za tuto misi

Neděle, 8. června 2014 v 14:45

Mé dítě, mohu prosit ty, kdo následují tato poselství, aby se modlili za tuto misi? Vaše modlitby jsou žádány na ochranu tohoto díla před podlými nástrahami a skutky Zlého skrze ty, kteří mu slouží a uctívají ho. Dosud nikdy nebyly vaše modlitby tak zapotřebí, jako v tomto čase. Práce Zlého proti této misi spásy je usilovná a jeho nenávist se utvrzuje. Nebudete-li prosit Boha, aby oslabil jeho nenávist a vliv na lidstvo, jeho práce bude mít úspěch a bude ničit duše, jejichž jediná naděje na spásu je skrze tyto dary, které Bůh dává svým dětem.

Prosím vás, drahé děti, abyste se modlili za všechny, kdo zasvěcují své životy Božímu volání a této misi. Tuto modlitbu se modlete za všechny Boží proroky, vizionáře a svaté služebníky, aby Mu i nadále sloužili, tak jako On naplňuje poslední smlouvu.

Modlitba modlitební kampaně (155):

Za ochranu Mise spásy

Ó, nejdražší Matko Spásy, slyš naše volání za ochranu této Mise spásy a Božích dětí. Modlíme se za ty, kdo vzdorují Boží vůli v tomto velkém okamžiku dějin.

Prosíme tě, ochraňuj všechny, kdo odpovídají na tvé volání a na Slovo Boží ke spáse všech před nepřáteli Boha.

Prosím, pomoz osvobodit duše, které padnou za kořist klamu ďábla a otevři jejich oči Pravdě.

Ó, Matko Spásy, pomoz nám, ubohým hříšníkům, abychom byli hodni obdržet milost vytrvalosti v době našeho utrpení ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Ochraňuj tuto misi před škodou. Ochraňuj své děti před pronásledováním.

Pokryj nás všechny svým nejsvětějším pláštěm a přispěj nám darem udržení víry pokaždé, jsme-li napadáni za slova Pravdy, za předávání svatého Božího Slova, po zbytek našich dnů, dnes a navěky. Amen.

Mé milované děti, musíte každý den nabízet své modlitby mému Synu na ochranu této mise před nenávistí Satana. Uděláte-li to, budou vám dána všechna požehnání. Vy, kteří máte možnost, nechejte, prosím, sloužit mše za Božího proroka Marii Božího milosrdenství tak často, jak jen můžete a za všechny Boží služebníky, aby skrze Boží milosrdenství, byly s Ním všechny duše navěky spojeny v jeho království.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy