Panna Maria: Proste mě, svou milovanou Matku, abych vám dala sílu jít dál a chránit misi spásy

Úterý, 25. března 2014 v 15:30

Mé drahé děti, když si mě Bůh vybral jako matku svého jednorozeného Syna, bylo to proto, abych mohla vzdát slávu Bohu jako služebnice, která přivede na svět toužebně očekávaného Mesiáše. Byla jsem tehdy jen pokornou služebnicí, stejně jako nyní.

Mějte vždy na paměti, když sloužíte Bohu v jeho plánu přinést věčnou spásu světu, že jste jen jeho služebníci. Služba Bohu vyžaduje hluboký smysl pro pokoru. Nemůže tomu být jinak. Tato mise, poslední, k níž svolil můj Otec ve svém plánu přinést konečnou spásu svým dětem, přitáhne milióny duší, aby Mu sloužily. Přijdou ze všech koutů světa. Mnozí si nebudou uvědomovat své poslání, dokud se nebudou modlit modlitby modlitební kampaně. Skrze modlitby modlitební kampaně Duch Svatý uchvátí tyto duše a pak budou připraveny nést kříž mého Syna.

Sloužíte-li upřímně mému Synu a přijdete Mu na pomoc, aby mohl přinést spásu každému hříšníku, pak budete muset přijmout tíži kříže. Sloužíte-li mému Synu, ale později pocítíte odpor k utrpení, které vám tato služba přinese, způsobí to, že hradba, která vás chrání od zla, bude prolomena.

Satan se nebude nikdy zabývat těmi, kdo následují falešné vizionáře, nebo jejich stoupence, protože ví, že nenesou žádné ovoce. Avšak v případě pravých misí je napadá velmi surově. Použije slabé duše stižené hříchem pýchy k útoku na pravé stoupence mého Syna. K těm, kdo mně, Matce Spásy, odpovídají na mé volání, se jeho nenávist bude projevovat nejzřetelněji, až můj Medailon spásy bude dostupný po celém světě.

Medailon spásy bude obracet miliardy duší, Zlý proto učiní všechno, aby to zastavil. Na těchto útocích poznáte naprostou zášť, kterou Zlý a všichni jeho agenti budou chrlit, neboť nechce, aby se tento medailon dostal k Božím dětem. Děti, nesmíte se nikdy podvolit nátlaku, nebo zlobě, které budou přicházet od těch, kdo odpadli od mého Syna. Učinit to, znamená vzdát se Satanovi. Naopak, musíte prosit mě, vaši milovanou Matku, abych vám dala sílu jít dál a chránit misi spásy v tomto čase výročí Zvěstování.

Musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (143):

Za ochranu mise spásy

Ó, Matko Spásy, ochraňuj tuto misi, dar od Boha, přinést věčný život všem jeho dětem.

Prosíme, zasáhni kvůli nám skrze svého milovaného Syna, Ježíše Krista, aby nám dal odvahu splnit naši povinnost sloužit Bohu za všech okolností a zejména, když kvůli tomu trpíme.

Pomoz této misi obrátit miliardy duší podle dokonalé Boží vůle a obrať kamenná srdce v milující služebníky tvého Syna.

Dej nám všem, sloužícím Ježíši v této misi, sílu překonat nenávist a pronásledování kříže a přijmout utrpení, které je provází, s velkorysým srdcem a s plným přijetím toho, co může přijít. Amen.

Mé drahé děti, nedovolte nikdy obavám ze služby Bohu, aby se vám stavěly do cesty v hlásání jeho svatého Slova. Strach pochází od Satana – ne od Boha. Odvaha a síla, spolu s pokorou a touhou držet se Boží vůle, mohou pocházet jen od Boha.

Vzdávám dnes díky, v toto výročí Zvěstování, mému milovanému Otci, Bohu Nejvyššímu, za dar, který dal světu, když mě požádal o zrození svého drahého milovaného Syna, aby vykoupil lidstvo a přivedl svět do jeho věčného království.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy