Panna Maria: Svátek Matky Spásy bude posledním dnem, věnovaným mně, Matce Boží

Středa, 4. června 2014 v 14:13

Mé drahé dítě, spása může být odkázána mým Synem, Ježíšem Kristem, jen duším, které přijmou jeho božské milosrdenství.

Avšak Medailon spásy je výjimečný dar z nebe, daný světu z velké lásky, kterou má můj Syn ke všem Božím dětem. Skrze moci dané mi na příkaz Věčného Otce, bude tento medailon zodpovědný za spásu miliard duší. To je učiněno možným proto, že jakmile duše přijme tento medailon s otevřeným srdcem, způsobí obrácení.

Byla ustanovena moje úloha Spoluvykupitelky na podporu mého Syna v jeho velkém plánu všechny sjednotit a přinést jim věčný život. Jako Matce Spásy, všechna moc mi daná k rozdrcení hlavy hada způsobí, že jeho moc se rychle zmenší. Proto Zlý z pohrdání tímto medailonkem využije každou napadenou duši k pokřikování sprostot a boji proti němu. Musíte neustále ignorovat ducha zla a modlit se v příštích letech ke mně, své milované Matce, v tento mimořádný den o zvláštní milosti. Vyhlašuji tento den, 4. červen 2014, svátkem Matky Spásy. V tento den, budete-li se modlit tuto modlitbu, se budu přimlouvat za všechny duše o dar spásy, zejména pro ty, které jsou ve velké duševní temnotě.

Modlitba modlitební kampaně (154):

Modlitba dne svátku Matky Spásy

Ó, Matko Spásy, kladu dnes před tebe, v tento den 4. června, v den svátku Matky Spásy, tyto duše (vyjmenujte je).

Prosím, dej mně a všem kdo tě ctí, drahá Matko, i těm, co rozšiřují Medailon spásy, veškerou ochranu před Zlým a všemi, kdo odmítají milosrdenství tvého milovaného Syna, Ježíše Krista a všechny dary, které odkazuje lidstvu.

Pros za nás, drahá Matko, aby všem duším byl udělen dar věčné spásy. Amen.

Děti, mějte na paměti, co jsem vám řekla – vždy volejte ke mně, vaší Matce, abych vám přišla na pomoc v časech velké nouze. Budu se za vás vždy přimlouvat, abych vám ve všech časech přinesla pokoj a útěchu ve vaší snaze přiblížit se mému Synu.

Dnešní den, svátek Matky Spásy, bude posledním dnem, věnovaným Mně, Matce Boží. Radujte se, neboť všichni andělé a svatí se v tomto čase spojují kvůli duším, které budou nyní chráněny před Zlým a jejichž osud bude záviset na mém Synu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy