Panna Maria: Toto nové a obscénní zpodobení Božího Slova dá mnohým věřit, že jde jen o moderní, aktualizovanou verzi Nového Zákona

Pondělí, 23. prosince 2013 v 18:36

Mé dítě, temnota padne na církev mého Syna tak náhle, že mnozí přímo oněmí, tak budou šokováni. Bude vyhlášeno, že můj Syn, Ježíš Kristus Král, už není více Králem. Na jeho místo budou povýšeni pohanští bohové a všechna náboženství, včetně těch, která nepocházejí od Boha a všichni dostanou místo v pozemské církvi mého Syna.

Světu bude připadat nové vyhlášení takzvaného křesťanství jako dobrá zpráva. Bude jásat, jak mnozí uvítají úžasnou toleranci ke každému jednání, které dosud v Božích očích bylo hříchem.

Když můj Syn kráčel po zemi, farizeové Pravdu odmítali. Věřili pouze v to, co jim bylo vhod a věřili v mnoho klamů. Nepřijali by náruč mého Syna otevřenou v hlásaném Božím Slovu. Opět přišel čas pro ty, co tvrdí, že znají Pravdu, aby mého Syna zapřeli. Tím myslím jeho svaté Slovo, tak jak je hlásáno v nejsvětějších evangeliích. Nejsvětější kniha bude brzy vyřazena a nová, rouhačská náhražka, bude ohlášena všem v církvi mého Syna i mimo ni. Mnozí budou oklamáni.

Tak lstiví jsou nepřátelé mého Syna, že toto nové a obscénní zpodobení Božího Slova dá mnohým věřit, že jde jen o moderní, aktualizovanou verzi Nového zákona. Slovo mého Syna bude zneužito a pozměněno, aby znamenalo něco nového – něco, co On nikdy neřekl. Zlý bude vždy klamat svět tím, že skrze nepřátele mého Syna zneužije Pravdu jako základ pro lži. Vždy budou útočit na to, co je pravdivé manipulací s Pravdou, aby zhanobili Slovo mého Syna.

Začnou s jeho Slovem a zničí je – nejprve výsměchem, a posléze jeho vyřazením jako kacířským. Potom zaútočí na jeho Tělo. Slovo se stalo Tělem v podobě mého Syna. Už předtím mého Syna ukřižovali a nyní, když znovu přijde obnovit zemi, zničí svatou eucharistii. Všichni, mající víru, musí vytrvat během těchto strašných porodních bolestí, protože až bude po všem, Syn člověka povstane a přijde si vyžádat navrácení svého království na zemi. Ti, kdo mého Syna milují, Ho musí vždy uctívat a nikdy Ho nezapřít.

Musíte být připraveni žít v Pravdě a nepoddat se nikdy přijetím lží, šířeným zanedlouho po celém světě a brzy ohlášeného nového jednotného světového náboženství. Až uvidíte, že se to všechno děje, buďte ujištěni, že je blízko čas Druhého příchodu jediného pravého Spasitele – Ježíše Krista, Krále lidstva.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy