Panna Maria: Varujte se muže, jenž se sám prohlásí Synem člověka

Pátek, 19. září 2014 v 13:14

Mé drahé dítě, bylo předpověděno, že vystoupí mnoho falešných proroků a že během tohoto času budou šířit nepravdy o Božím Slovu.

Objeví se ve stovkách tisíců a budou podporováni těmi, kdo prohlašují, že jsou zástupci služebníků mého Syna. Budou kázat jak v malých, tak i ve velkých skupinách, a poznáte je podle falešných proroctví, která budou odhalovat světu. Budou se zdát jako velmi svatí lidé a někteří řeknou, že mají velkou léčivou moc jak těla, tak i ducha. Někteří budou nosit oděv svatých mužů a budou propagovat nový misál, který se bude odchylovat od Pravdy. Mnoho lidí bude jejich učením zmateno, jak budou svá falešná tvrzení míchat s částmi Pravdy. Jedním z jejich záměrů bude vypadat, že připravují svět na Druhý příchod Krista a vyvolají velké radostné očekávání této události mezi následovníky mého Syna. Ale nebude to můj Syn, Ježíš Kristus, na jehož uvítání budou připravovat Boží děti. Ne. Bude to antikrist.

Oznámí závažné omyly ve spojení s Knihou Zjevení, když překroutí obsah této svaté Knihy. Málokdo bude vědět, že jsou krmeni lžemi, a největší nepravda, kterou budou hlásat, je tato: Řeknou, že Ježíš Kristus, Syn člověka, se dá brzy poznat světu. Že přijde v těle. Že bude chodit mezi svým lidem a že je pozvedne v Poslední den. Nebude možné, aby se to stalo, protože můj Syn, jenž poprvé přišel v těle svým zrozením, při svém Druhém příchodu v těle nikdy nepřijde.

Varujte se muže, jenž se sám prohlásí Synem člověka a bude vás volat k sobě, neboť nebude od Boha. Můj Syn přijde v oblacích, stejně jako opustil zemi během svého nanebevstoupení, a tak to také bude i v Poslední den.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy