Panna Maria: Všichni, ač jste z různých vyznání, se také musíte začít modlit můj svatý růženec, neboť vám všem přinese významnou ochranu

Neděle, 2. února 2014 v 17:09

Mé nejdražší děti, prosím vás, abyste se od nynějška každý den modlili můj nejsvětější růženec na ochranu této mise před satanskými útoky. Tím, že se každý den budete modlit můj nejsvětější růženec, oslabíte zlobu Satana a těch, které ovlivňuje, když se snaží odradit duše od následování tohoto mimořádného volání z nebes.

Všichni, ač jste z různých vyznání, se také musíte začít modlit můj svatý růženec, neboť vám přinese významnou ochranu. Nejsvětější růženec je zde pro každého a pro ty, kdo chtějí využít mou ochranu – daru, který jsem dostala od Boha, abych ochránila duše od Zlého.

Tolik z vás, drahé děti, bude trýzněno, pokud neustoupíte. Jinak budete od této mise odtaženy. Nepřátelé Boha užijí veškerou moc, aby vás zastavili. Přitáhnou k vám, budou na vás ječet nadávky a obviní vás ze špatných věcí. Ignorujte to a dovolte mi, své milované Matce Spásy, utěšit vás a poskytnout vám ochranu, jaká vám bude třeba.

Během své mise na zemi byl můj Syn zrazen tak mnoha způsoby. Čekali na Něj ve vesnicích s kameny v rukou. Když šel kolem se stovkami svých následovníků, házeli na Něho kameny zezadu, z úkrytů, aby nikdo nevěděl, kdo to byl. Nenáviděli Ho, udávali Ho církevním autoritám, šířili o Něm ničemné lži a řekli, že zlořečí a rouhá se Bohu. Přesto ani jeden z nich nemohl přesně vysvětlit, jak se konkrétně provinil. Strávili mnoho času přemlouváním jeho stoupenců, aby se Ho zřekli. Mnozí z nich to učinili. Potom farizeové varovali všechny, kdo se modlili v chrámech, že budou-li pokračovat v následování mého Syna, nebude jim už nikdy dovoleno vkročit do Božího domu. A mnozí z nich přestali následovat mého Syna. Tytéž duše hořce a žalostně plakaly potom, co byl můj Syn ukřižován, neboť až pak si uvědomily, jak Mu ukřivdily.

Totéž bude platit o této misi, která připravuje cestu Pánu a Velkému dni Druhého příchodu mého Syna. Bude vynaloženo veškeré úsilí k oslabení zbytku církve. Pokusí se o všechno, jen abyste polevili ve svém rozhodnutí. Vytvoří všemožné plány, aby vás přiměli odvrátit se od své spásy a spásy druhých.

Nikdy nesmíte umožnit duchu Zla zbavit odvahy vašeho ducha, oslabit vaši víru, nebo přimět vás zříci se mého Syna. Nikdy neztrácejte důvěru v Něho, nebo v jeho slib, že přijde znovu a přinese lidem nový počátek. On vás nikdy nezklame. Uvědomuje si, jak těžké je pro vás všechny snášet bolest, stejně jako oběti, které Mu přinášíte.

Pamatujte, že jste jeho a jste-li skutečně jeho částí a odevzdáváte se Mu, stanete se částí jeho Světla. Boží Světlo přítomné v duších vytáhne temnotu přítomnou v jiných duších. Když Satan zneužívá tímto způsobem duše, nechává poznat a pocítit svůj vztek. Budou-li vzneseny námitky proti této Bohem požehnané misi, nebudou nikdy logické, nebo klidné. Odhalená zuřivost bude jasným znamením, do jaké míry Satan tuto misi nenávidí. Proto se musíte všichni každý den modlit můj svatý růženec k ochraně této mise.

Vždy důvěřujte mým pokynům, protože můj Syn mě pověřil, abych pomohla všem se vyrovnat s nátlakem, který budou muset snášet v jeho jménu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy