Panna Maria: Vydají novou rudou knihu s hlavou kozla vylisovanou do obalu

Úterý, 11. března 2014 v 20:39

Mé drahé dítě, když jsem porodila mého Syna, znamenalo to, že jsem nejen přinesla Syna člověka, Spasitele světa, ale také nový počátek. Zrozením mého drahého Syna byl svět vykoupen a lidstvo dostalo jedinečný dar. Tento dar byl odmítnut, ale lidé z něj mají užitek ještě dnes, protože tak mnozí přijali Pravdu.

Narození mého Syna ohlašovalo zrození jeho církve na zemi, protože oba byli zrození ze mne, pouhé služebnice Pána. Budu to já, žena oděná sluncem, která bude vyhnána hadem, spolu s církví mého Syna, do pouště. Vše, co má něco společného se mnou, Matkou Boží, bude sprovozeno ze světa. Mně připisovaná zjevení budou zesměšňována a nepřátelé v církvi mého Syna budou lidem dávat pokyny k odmítání veškeré hodnověrnosti s nimi spojené. Potom bude církev mého Syna likvidována, zároveň s těmi, kdo jsou praví následovníci Krista. Mše svaté skončí, a zatímco to vše bude pokračovat, had rozšíří všude své služebníky a ti si budou činit nároky na místa v každé křesťanské církvi. Toto převzetí moci bude tak obrovské, že mnozí praví věřící budou natolik ohromeni, že budou příliš vyděšení postavit se a protestovat proti znesvěcení, jehož budou svědky, ze strachu o své životy.

Během toho času se zbytek církve mého Syna shromáždí v každém národu po celém světě a povede ztracené a zmatené během této strašné doby zamoření. Této armádě bude dána velká moc nad zlem, které uvidíte v tom, co bývalo církví mého Syna. Mocí Ducha Svatého budou kázat Pravdu – pravá evangelia – pravé Slovo dané světu v Bibli svaté. Bible bude veřejně kritizována podvodníky v křesťanských církvích a budou zpochybňovat každé učení, které varuje před nebezpečím hříchu. Překroutí její obsah, a pak vydají novou rudou knihu s hlavou kozla vylisovanou do obalu, skrytou v symbolu kříže.

Vnějšímu světu nevěřících se to bude zdát revolucí a něčím, co je bude fascinovat a zamlouvat se těm, kdo odmítají existenci Boha. V mnoha národech začnou velké slavnosti. Uvítají oslavy osvobození od všech morálních závazků ve jménu globální jednoty a oslavy lidských práv.

Světlo přítomnosti mého Syna bude udrženo zářící jako maják těmi, kdo povedou armádu zbytku mého Syna. Toto Světlo bude stále přitahovat duše všude, navzdory šíření pohanství napříč církvemi, všemi vyznáními s výjimkou Dvou svědků – křesťanů a židů, kteří zůstanou věrni pravé Boží vůli.

Potom, za úsvitu Velkého dne a po uplynutí strašných tří dnů temnoty, se po celé zemi objeví velké Světlo. Toto Světlo obklopí mého Syna a slunce, které dosáhne své největší síly, sestoupí na svět, oba současně. Nebude nikoho, aby nebyl svědkem této nadpřirozené podívané. Hřmot oznámení uslyší všichni prostřednictvím všech lidem známých prostředků komunikace. Proto všichni budou očekávat velkou událost, ale nebudou znát čas, hodinu, ani datum. A pak budou shromážděni ti, jejichž jména jsou uvedena v Knize živých.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby svět neodmítl přípravu, která je nutná dříve, než lidstvo bude moci spatřit Světlo tváře mého Syna.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy