Panna Maria: Z pravé církve zbude ostatek

Sobota, 28. června 2014 v 15:03

Mé nejdražší dítě, největší klam, který sestoupí na lidstvo, vyjde zevnitř pozemské církve mého Syna a bude podnícen jeho nepřáteli, kteří do ní pronikli záludnými prostředky. Satan vstoupí do církve mého Syna a znamení toho uvidí jasně ti, kdo mají Božího Ducha pevně vrostlého v duši.

Víra posvěcených služebníků mého Syna bude otřesena, až mnozí budou pociťovat nutnost opustit Ho činem znesvěcení. Mnoho ubohých nešťastných služebníků bude vyzváno k závazku věrnosti novým slibem a budou příliš ustrašení, aby odešli, i když mnozí hluboko ve svém srdci budou vědět, že to je špatně.

V pozemské církvi mého Syna bude zavedeno mnoho nových pravidel, až se tisíce nováčků zavážou církvi přísahou, ale nebudou těmi pravými, protože nebudou mít pravého Ducha Kristova v srdci. Vstoupí do církve a budou svědčit pro nové jednotné světové náboženství, které nebude uctívat mého Syna, Ježíše Krista. Nejenže Mu nebudou sloužit, jejich povinností bude sloužit potřebám humanismu, který ve své pravé podstatě bude popírat existenci nadpřirozené povahy Boha a všeho, co představuje.

Duchovní, kteří se dříve zavázali svým životem Bohu, budou vlákáni do tohoto velkého podvodu a následkem toho ztratí pravou víru. Nebudou prosazovat důležitost spásy duší, která byla umožněna smrtí mého Syna na kříži. Kříž je středem křesťanství. Je jen jeden kříž, a bude to skrze kříž, že uvidíte první zřejmá znamení zrady mého Syna. Budou zavedeny nové druhy křížů, které budou opovrhovat znamením kříže a tím, co znamená v srdci člověka.

I nevěřící, kteří až dosud neměli o křesťanství zájem, budou lákáni do takzvané nové jednotné světové církve. Spolu se všemi ostatními náboženstvími, které nevycházejí z Pravdy, budou zesměšňovat a posmívat se Božím dětem, které zůstanou věrné Slovu Božímu.

Z pravé církve zbude ostatek a tato armáda se sjednotí po celém světě, aby se stala armádou svatých posledních dnů, a Duchem Svatým dostanou moc zachovat Pravdu. Bude na ně pliváno, budou se jim posmívat a obviňovat je, že jsou extrémisté, právě tak jako můj Syn, Ježíš Kristus, byl obviněn z kacířství, když kráčel po zemi, aby kázal Pravdu.

Vyžádá si to obrovskou odvahu zůstat věrný Slovu Božímu, neboť budete obviněni z prohřešků proti zákonu. Vaším zločinem je, řeknou nepřátelé Boha, že šíříte nepravdy o této ohavnosti. Vše, co pochází od Boha, bude prohlášeno za lež, přičemž pravda, o níž řeknou, že je reprezentována novým jednotným světovým náboženstvím, bude skutečná lež.

Avšak Duch Svatý pokryje ty, kdo budou pokračovat v šíření svatých evangelií, a můj Syn vás zakryje a ochrání. Budoucnost přežití lidské rasy a právo na věčný život, zaslíbené každému muži, ženě a dítěti zůstane na vašich bedrech. Bude to tento ostatek, který udrží Boží Světlo planoucí ve světě, který se ponoří do temnoty.

Mnozí z vás budou napadáni a duch zla vloží do vašeho srdce lži, aby vás odvrátil od Pravdy. Žel, mnozí z vás zjistí, že je příliš těžké zůstat věrnými svému přesvědčení a budete pokoušeni obrátit se k mému Synu zády.

Abyste zajistili, že zůstanete silní, odvážní, klidní a v pokoji, až pozvednete kříž mého Syna na svá ramena, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně. Pro mnohé z vás, kteří shledáváte těžkým přijmout, že tyto věci mají nastat, přijde den, kdy se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (158) třikrát denně, protože tlaky, které na vás budou kladeny, abyste zapřeli mého Syna, budou drtivé.

Modlitba modlitební kampaně (158):

Ochraňuj mě před jednotným světovým náboženstvím

Drahý Ježíši, ochraňuj mě před zlem nového jednotného světového náboženství, které nepochází od Tebe. Zachovej mě na cestě ke svobodě, na cestě do tvého svatého království.

Udržuj mě v jednotě s Tebou vždy, když budu mučen a nucen spolknout lži, které jsou šířeny tvými nepřáteli ke zničení duší.

Pomoz mi vydržet pronásledování, zůstat pevný v pravém Slovu Božím, proti falešným učením a jiným svatokrádežím, k jejichž přijetí mě mohou nutit.

Skrze dar mé svobodné vůle mě vezmi pod moc a právo svého království, dej mi stát a hlásat Pravdu, až bude prohlášena za lež.

Nikdy mě nenechej ochabnout, váhat, nebo utéci ze strachu před pronásledováním. Pomoz mi zůstat pevný a nezlomný ve víře v Pravdu tak dlouho, dokud budu žít. Amen.

Jděte, mé drahé děti a přijměte, že tyto věci se stanou, ale vězte, že zůstanete-li věrni mému Synu, pomůžete zachránit duše, které budou vehnány do omylu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy