Panna Maria: Zázrakem osvícení svědomí, On, můj Syn, přinese světu radost, lásku a naději

Neděle, 22. prosince 2013 v 15:19

Mé dítě, prosím, nechť je známo, že se můj drahý Syn připravuje na svůj velký zásah milosrdenství. Svět jím bude obnoven a mnozí budou jásat ve svém nově nalezeném osvobození od pochybností o Boží existenci.

Jak osamocení jsou ti, kdo neznají mého Syna. Když můj Syn stál na hoře, krátce před svým nanebevstoupením, jeho učedníci byli zmatení a ustrašení kvůli odloučení, jemuž budou muset bez Něj čelit. Mnoho z nich podlehlo panice a úpěnlivě prosili mého Syna, aby je neopouštěl. Utěšil je tím, že jim trpělivě vysvětlil, že toto odloučení bude jen dočasné a že jim sešle pomoc. Pomoc, o které se zmínil, byl dar Ducha Svatého. Potom jim řekl:

Nebojte se, neboť s pomocí toho, koho vám sešlu, nebudete sami. Budu vždy s vámi v podobě Ducha Svatého.

Přestože řekl každému o dni, kdy znovu přijde, ve skutečnosti nerozuměli, co tím míní. Někteří mysleli, že to bude trvat týdny, než se dá poznat. Ale mějte na paměti, že den v Božím čase může být kdykoliv. Nyní se tento den přibližuje a všechna předpověděná proroctví, pokud jde o znamení času konce, se uskutečňují. Nemějte strach ve svých srdcích, drahé děti, neboť čas k radosti je již téměř u vás. Už nebudou slzy nebo zármutek, protože Velký den mého Syna přijde náhle a On shromáždí všechny své do své svaté náruče.

Modlete se o velké Boží požehnání a o velké milosrdenství, které má můj Syn připraveny v hojnosti pro každého z Božích dětí. Těmi jsou dobré, zlé i lhostejné. Zázrakem osvícení svědomí, On, můj Syn, přinese světu radost, lásku a naději.

Buďte vděční za toto velké milosrdenství. Láska mého Syna k vám nikdy nepomine, nezeslábne, nebo vám nebude odepřena, protože patříte Jemu. Jste jeho. Jste děti Boží. Nepatříte Satanovi.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby lidstvo dalo přednost milosrdné ruce mého Syna před klamem a hrozným, pevným sevřením, které Zlý používá na slabé.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy