PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA

***

…Slibuji Vám, že pronásledování bude krátké,
a že budete ochraňováni.

Protože nyní Vám zanechávám
Pečeť mojí lásky a ochrany.

***

(z poselství 20. února 2012)

 

Co je to Pečeť Živého Boha

Ve zkratce

Pečeť Živého Boha je zvláštní modlitba věnovaná na ochranu všech lidí, všech Božích dětí. Vzpomíná se na ní v Apokalypse sv. Jana – apoštola. Dal nám ji Bůh Otec na čas, který bude bezprostředně předcházet Druhému Příchodu Ježíše Krista. Pečeť uděluje milost spásy, milost ochrany pro duši a tělo a mnoho dalších požehnání. Měli byste jí nosit neustále při sobě a modlit se jí každý den.

Pečeť Boha Živého

Pečeť Živého Boha

Nejdůležitější přislíbení týkající se Pečetě

1. Příslib spásy a zvláštní Boží milosti

Bůh Otec: „Neboť nyní vám zanechávám pečeť mé lásky a ochrany. S ní uniknete pozornosti těch, kteří způsobí strádání a útrapy ve vašich zemích. Má pečeť je mým slibem spásy. Touto pečetí bude má moc proudit skrze vás a nic zlého se vám nestane. Děti, je to zázrak, a jen ti, kteří se skloní přede Mnou, svým Pánem a Stvořitelem všech věcí, jako malé děti s láskou ve svých srdcích ke Mně, mohou být požehnáni tímto Božím darem. Nyní povstaňte a přijměte moji pečeť, Pečeť živého Boha.“
(20. února 2012, 12:20 hod)

3. Milost svobody od nového světového pořádku a čipu, značky šelmy

Ježíš: „ Pečeť živého Boha, moje modlitba z modlitební kampaně (33), je vaším záchranným lanem. Když obdržíte moji pečeť ochrany, kterou vám dá můj Věčný Otec, nebudete muset přijmout značku. Nebude se vás to týkat. Váš domov nebude viděn, hledán, ani se nestane cílem, protože v očích Satanovy armády se stane neviditelným.“
(1. června 2012, 20:15)

5. Duchovní posila a obrana proti mocnostem Antikrista

Ježíš: „… To je doba, ve které antikrist vystoupí jako válečný hrdina. Uskuteční na obloze zázraky. Bude uzdravovat lidi. Bude hlavou nového světového náboženství Vy, moji následovníci, nezapomeňte na to, že jste vždy ochraňováni Pečetí živého Boha. Musíte rozšířit tuto pečeť a dát ji tak mnoha lidem, jak je to jen možné. Jen ti, kdo jsou obdařeni Pečetí živého Boha a ti, kdo zůstanou věrni a pevně oddáni Bohu, mohou zvítězit.“
(20. červnence 2012, 17:46 hod.)

2. Ochrana v čase války nebo konfliktů

Matka Boží: „Modlitba a důvěra v mého Syna vás přivedou k vaší spáse.
Dar Pečetě živého Boha bude vaší největší ochranou v čase války nebo konfliktů.
Když se zavážete věrností Bohu Otci přijetím tohoto nezištného daru, tak zůstanete svobodní. Nikdy nezapomeňte na sílu modlitby a na to, jak může zmírnit dopad takových událostí.“
(16. mája 2012, 9:00 hod.)

4. Ochrana života a duše před ublížením a zlem

Bůh Otec: „Děti, nebojte se. K žádné újmě nepřijdou ti, kteří nesou moji pečeť, Pečeť živého Boha. Satan a jeho padlí andělé, kteří v této době zamořili svět, nemají žádnou moc nad těmi, kteří mají značku živého Boha. Děti, musíte Mi naslouchat a přijmout moji pečeť, neboť zachrání nejen vaše životy, ale také vaše duše.“
(8. března 2012, 19:52)

6. Duchovní a fyzická ochrana rodiny

Ježíš: „Nikdy nezapomeňte na důležitost Pečetě živého Boha. Nabídne vám a vaší rodině ochranu nejen duchovní, ale také fyzickou. Jste požehnaní, že dostáváte pečeť a je vaší povinností se postarat, aby ji dostalo všude co nejvíce Božích dětí.“
(16. května 2012, 17:38 hod.)

^

Modlitba

Podstatou Pečeti je modlitba spojená s jejím gravickým zobrazním (podívej se níže), která musí být modlena každý den. Pro zjednodušení stojí za to se ji naučit nazpaměť. Pozor, Pečeť je třeba taky celý čas nosit fyzicky u sebe, v libovolném formátu (modlitbu spolu s grafickým zobrazením)

^

Pečať živého Boha

Modlete se v rámci Modlitební kampaně (33) tuto modlitbu Za přijetí pečetě živého Boha, aby jste moji pečeť uznali a přijali ji s láskou, radostí a vděčností.
Bůh Otec
žádá, abyste všichni přijali tuto Pečeť jako ochranu pro každého z vás a pro ochranu vašich rodin během období, které vede k Druhému příchodu Krista.
Ježíš: Přeji si nyní, aby se každý z vás modlil ode dneška každý den modlitbu modlitební kampaně 33 a měl kopii modlitby Pečetě živého Boha u sebe.

Ó, můj Bože, můj milující Otče, přijímám s láskou a vděčností tvou božskou pečeť ochrany. Tvé božství obklopuje mé tělo a duši navěky. Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, mému milovanému Otci. Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se zavazuji, že svůj život zasvětím tvé službě navěky věků. Miluji Tě, drahý Otče. Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče. Obětuji Ti Tělo a Krev, duši i božství tvého milovaného Syna na smír za hříchy světa a za spásu všech tvých dětí. Amen.

^

Požehnání

Požehnání pečeti

Ježíš řekl v Knize Pravdy, že Pečetě musí zůstat posvěcené knězem (poselství z 16 května 2012 roku, hod. 3:10). Kněz může je vysvětit svěcenou vodou běžnými slovy. Je možné ovšem vykonat i exorcisované svěcení Pečeťi Boha Živého.

Písmo Svaté

Pečeť je zmíněna v Písmu Svatém

  • 1 Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví.
  • 2 A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři:
  • 3 „Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“

 

(Kniha Zjevení Janovo, 7, 1-3).

Svědectví

Skrze Pečeť Boha Živého lidé dostávají tyto uvedené milosti a vydávají o tom svá svědectví.

Například, díky modlitbě Pečeťě Boha Živého v Kansas City v USA vnuci jedné osoby zůstaly zachráněny během automobilové nehody, na Filipínách řada domů s Pečetěmi zůstaly kompletně ochráněny od jakékoliv destrukce během velkého tajfunu, v Polsku Pečeť zachránila zdraví a život různých osob.

Různé formáty pečeťě Boha Živého

Pečeť musí být dostupná pro každého. Může mít ovšem libovolný vzhled, formát, rozložení textů nebo grafiky. Na příklad může to být verze plná, klasická vytisknutá na A4, může být též malý barevný leták či vizitka. Dokonce může být samotný malý text vytisknutý na domácí tiskárně a vyřezaný do formátu kartičky.

Pečeť se nesmí prodávat – Pan Ježíš to výslovně zakazuje (poselství z 21. listopadu 2012 roku, 23:30).

Pečeť si můžete vytisknout z internetu v libovolném formátu a potom ji dát posvětit knězi.

Momentálně jsme schopní Vám poslat v dopise pár kusů Pečetě. Jenže poštovné není zadarmo, proto můžete přispět daným obnosem na poštovné.

Pečeťě, které posíláme jsou vždy vysvěcené knězem.