Plán nového světového řádu ke kontrole vašich peněz a potravin

Neděle, 17. dubna 2011 v 09:00

Moje milovaná dcero, řekni světu, že brzy uvidí řadu ekologických katastrof. Nastanou v těch nejneobvyklejších a nejneočekávanějších místech a budou těžké ve své intenzitě. Způsobil je člověk svým hříšným chováním. Konejte pokání a nezapomeňte, že tato klimatická neštěstí vás probudí z vaší slepé dřímoty a nedostatku víry. Dojde k nim také proto, aby zmírnily dopad zlých skupin globálních aliancí v jejich zlovolných a hloupých aktivitách. Tyto skupiny, které Já označuji názvem nová světová vláda v přípravě, plánují nyní vystoupit pod vedením antikrista. Tytéž skupiny způsobily kolaps bankovního systému a nyní zničí měny všude na světě, aby vás mohly ovládnout a kontrolovat.

Má dcero, když jsem ti poprvé před několika měsíci poslal toto poselství, myslela sis, že toto poselství se zdá být divné, ale přesto jsi napsala, co jsem ti řekl. Tyto ohavné, ďábelské plány těchto hadů, následovníků Satana, už byly tajně zosnovány dříve. Některé z jejich lstivých plánů už byly odhaleny, a přesto mnoho lidí věří, že svět prostě prochází další finanční krizí. Probuďte se teď všichni. Podívejte se kolem a dívejte se vlastníma očima. Přestaňte se pokoušet naznačovat, že svět je prostě uprostřed deprese způsobené stagnací v ekonomice. Protože to není pravda. Tito lidé budou kontrolovat každého z vás prostřednictvím globální měny a zadlužení vaší země. Žádná země se nevyhne jejich spárům. Prosím, dbejte mých slov. Vaše peníze budou bezcenné. Váš přístup k potravě a k jiným nezbytnostem bude možný jen pomocí značky, identifikace, o níž jsem již mluvil.

Prosím, prosím, nepřijímejte tuto značku, protože budete tak pro Mne ztraceni. Tato značka vás zabije, ne právě fyzicky, ale duchovně. Zůstaňte mimo tuto jurisdikci. Začněte plánovat zásobu potravin, přikrývek, svící a vody teď, chcete-li se vyhnout označení značkou, značkou šelmy.

On, antikrist, jenž bude vést novou světovou vládu, věří, že ukradne duše lidské rasy. To se ale nestane. Tak jako mnozí upadnou do jeho vlivu, tak také moji následovníci zůstanou neotřesitelně věrni Mně, svému božskému Spasiteli.

Všichni, kdo se budou vysmívat těmto proroctvím, poslyšte: Upadnete-li do vlivu této globální moci, budete ztraceni. Budete potřebovat silnou víru, abyste přežili. Modlitby, jimiž budete prosit, budou vyslyšeny. Během této strašné periody na zemi vás budu ochraňovat.

Připravte se teď na společná setkání ve skupinách, kde se budete moci modlit v klidu a v tajnosti. Oni, nový světový řád, se budou také modlit ve svých vlastních ohavných kostelích. Tyto kostely existují všude, přestože byly zřízeny v tajnosti. Uctívají svůj idol, Satana a obětují mu. Tyto kulty se nyní rozbujely a všechny sdílejí jediný absurdní cíl – kontrolu lidstva. Provedou to pokusem kontrolovat vaše peníze, přísunu potravin a energie. Bojujte s nimi nejlepším vám možným způsobem, pomocí modlitby a šířením obrácení. Modlete se také za tyto oklamané lidi, jimž bylo slíbeno velké bohatství, technologie, dlouhý život a zázraky. Jak velice se mýlí. Byli skutečně oklamáni. Až poznají pravdu, budou již vrženi do hlubin pekla a pak bude příliš pozdě.

Modlete se, modlete se všichni můj růženec Božího milosrdenství a můj nejsvětější růženec každý den a tak často, jak jen můžete, abyste zmírnili dopad tohoto vychytralého a démonického plánu. Modlete se také za ty duše, které budou ztraceny v bezprostředních ekologických neštěstích, která přinese ruka Boha Otce. Potřebují vaše modlitby. Prosím, vezměte si k srdci mé prosby o vaše modlitby, neboť budou vyslyšeny.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus