Pohané, vyhýbající se Pravdě, vstoupí do mého domu

Sobota, 15. listopadu 2014 v 10:22

Má vroucně milovaná dcero, nechť je známo, že každý, kdo odmítá Knihu Zjevení, popírá Slovo Boží. Je v ní obsažena Pravda, a pokud by z ní někdo něco odebral, popřel by předpověděná proroctví, a pokud něco jakkoliv přidal, bude uvržen do pustiny.

Pravda vede ke spáse a cesta k Novému ráji vede ke Mně. Pouze skrze Mne, Ježíše Krista, Syna člověka, bude spása dána lidem. Já jsem Cesta a Světlo. Pouze skrze Mne a vaše přijetí toho, kdo Já jsem, budete moci uvidět Světlo Boha. Není jiné cesty. Jděte po jakékoliv jiné stezce, kterou jste si vybrali, ale žádná vás nedovede k Bohu.

Jste-li pro Mne, musíte ctít svého bratra a svou sestru láskou, dobrosrdečností a trpělivostí. Nesmíte soudit jiné kvůli jejich náboženské víře. Musíte je milovat tak, jako Já miluji vás. To neznamená, že byste měli přijmout jejich víru, nebo projevit jí posvátnou úctu, neboť uděláte-li to, pak popřete Mne. Nemůžete sloužit dvěma pánům. Nesmíte Mě nikdy urazit tím, že projevíte věrnost falešným bohů, jimž jste dali přednost přede Mnou.

V den, kdy vzdáte poctu falešným bohům pod mou střechou, vtrhnu do svého chrámu a zničím všechno v něm. Jak vlažná je víra některých mých služebníků, snažících se učinit na lidi dojem a hledajících obdiv. Jak málo úcty se Mi projevuje v mém vlastním domě, kdy všechno, co jsem vám dal, je s lhostejností odhozeno stranou, až nakonec v mé církvi ze Mne nezbude nic.

Vy, moji milovaní následovníci a posvěcení služebníci, kteří zůstáváte Slovu věrni, budete mít těžké břímě. Budete muset trpět bolestí a ponížením, až budete svědky svatokrádeží, kacířství a okultních praktik. I když mnoho z těchto znesvěcení mého posvátného Těla bude šikovně skryto, ti s opravdovou schopností rozlišení, budou ohromeni, ale budou bezmocní, až se tyto věci stanou. Takový to bude podvod, že to bude znít z každé škvíry a bylo by třeba armády dvou tisíc mužů na zastavení těchto podvodníků v díle zkázy.

Tito podvodníci jsou vedeni těmi, kdo nepocházejí ode Mne. Pronikli do mého Těla lstí a trvalo jim dlouho, než se nakonec zcela zmocnili mé církve. Jejich činnost, i to, co jsou zač, brzy prokouknou ti, co jsou požehnaní darem Ducha Svatého.

Pohané, vyhýbající se Pravdě, vstoupí do mého domu, kde budou přivítáni s otevřenou náručí. Bude vám řečeno, že musíte projevovat lásku všem Božím dětem, aby udrželi zticha ty, kdo by jim mohli odporovat. Velmi málo lidí bude bránit Mě, Ježíše Krista, a ti, kdo se odváží protestovat proti těmto rouhačským obřadům, které budou pořádány na těch samých oltářích, používaných k přechovávání mé nejsvětější eucharistie, budou umlčeni.

Moji nepřátelé sice mohou ovládnout můj dům, ale ne mou církev, protože moji církev tvoří všichni křesťané po celém světě. Věřící, sestávající z těch, kdo odmítnou popřít Slovo Boží a kteří nikdy nepřijmou jakékoliv zasahování do svatého Božího Slova, zachovají mou církev na zemi. Nic ji nepřemůže.

Váš Ježíš