Poselství agnostikům a ateistům

Čtvrtek, 18. listopadu 2010 v 21:00

Pro ty, kteří tvrdí, že ve Mne nevěří, musím říct toto: Zeptejte se sami sebe – dokážete se rozpomenout na dobu, kdy jste věřili? Vzpomeňte si, když jste byli dítětem a věřili jste v Boha. Nezáleží na tom, jaké náboženství vyznávali vaši rodiče. Věřili jste? Co se od té doby změnilo? Byl to vliv jiných lidí? Řekli vám, že vaše bytí, vaše existence se dá racionálně zdůvodnit?

Od počátku času bylo mým dětem zatěžko přijmout jinou existenci, kromě této. Ale porozhlédněte se po světě a vnímejte zázraky stvoření mého Věčného Otce. Slunce, měsíc, moře, řeky, zvířata a všechny ty úžasné zázraky stvoření a odpovězte na toto: Odkud to všechno pochází? Skutečně si myslíte, že to vzniklo z něčeho jiného než z vyšší bytosti? Buďte na pozoru, až uslyšíte lži šířené takzvanými vykladači budoucnosti z hnutí New Age. Byli uvedeni do něčeho, co považují za pravdu, do nadšení v nový život, slíbený jim v nové éře. Tato éra, v níž věří, je nový ráj, forma nádherného středu vesmíru, ovládaného člověkem. Je to falešné učení. Mnoho Božích dětí, i takových, které jsou věřící, si mylně směšují víru v toto učení s pravou vírou světla.

Jsou vedeny démony. Některé to vědí. Jiné ne. Modlete se za ně, aby poznaly Pravdu dříve, než budou pokračovat ve své marné cestě do prázdnoty.

Ateistům vzkazuji toto: Miluji vás i přesto, že Mě urážíte. Ateisté, kteří jste pod vlivem jiných přesvědčení, zastavte se a přemýšlejte. Ve svém následování lidského rozumového uvažování, věříte prostě v jinou víru. Ve víru, ve které vládne člověk. Ve skutečnosti však nevládne. Přesto ti samí lidé – moje milované děti, za které chci bojovat – jsou povzbuzováni k následování Satana, mistra klamu a nepřítele lidstva. Zeptejte se ateisty, vynakládajícího tak mimořádné úsilí k útlaku Božích dětí, proč to dělá?

Nestačí jim, že Mě jen odmítají. Proč tito lidé lžou? Mnoho z těchto ateistických skupin má agendu, která má za cíl zlákat moje děti k falešnému učení a svést je. Nemylte se, jejich víra je jen jinou formu náboženství. Takového náboženství, které zdůrazňuje sílu inteligence, rozumu a pýchy, a která je vlastně napodobeninou charakterových vlastností Satana. Ve své zaslepenosti se řídí jinou vírou, která pochlebuje temnotě, kde není láska.

Tito ateisté jsou tak zanícení, a tak hrdí na své náboženství, že ani nechápou, že to, co obhajují, představuje náboženství – náboženství lháře a podvodníka, jenž se směje nad jejich hloupostí.

Ateisté, slyšte Mě naposled! Vraťte se nyní k svatým Písmům. Podívejte se na Knihu Janovu a pozorujte, jak se teď začíná odvíjet Pravda. Nezdá se vám, že se právě teď stává realitou, když jste svědky událostí, které se jako vrstva po vrstvě před vámi odkrývají?

Nedokážete vidět, že mé Slovo, mé proroctví, předpověděné už tak dávno, by nemohlo být pravdivé? Otevřete oči a ještě jednou ke Mně mluvte těmito slovy:

Bože, když skutečně existuješ, odhal mi znamení tvé lásky. Otevři mé srdce, abych dostal vedení. Jestli existuješ, nechej mě pocítit tvou lásku, abych mohl uvidět Pravdu. Oroduj teď za mě.

Protože se na vás obracím naposledy, říkám vám toto: Láska není výtvorem člověka. Nemůžete ji vidět, ale můžete ji cítit. Láska má původ ve Věčném Otci. Je jeho darem lidstvu. Nepochází z temnoty. Temnota, kterou pociťujete, nemá v sobě žádnou lásku. Bez pravé lásky nemůžete nic cítit. Nemůžete vidět Světlo. Nemůžete vidět budoucnost. Já jsem Světlo. Já jsem budoucnost. Ještě ode Mne dostanete Světlo a život. Obraťte se nyní a proste Mě o pomoc. Udělejte to a Já vám odpovím a přivinu vás do své náruče.

Moje slzy radosti vás zachrání, až se opět stanete mým milovaným dítětem. Přijďte teď a sjednoťte se se Mnou v ráji.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus