Používám obětující se duše, abych k sobě přivedl ostatní, které by jinak nikdy nebyly zachráněny

Středa, 7. května 2014 v 23:43

Má vroucně milovaná dcero, když volám k duším, aby Mě následovaly, vede to ke směsici pocitů od radosti k velké tísni. Neboť zažehnu-li v duších oheň Ducha Svatého, přinese to velké požehnání, ale s nádechem smutku.

Když si vybírám duše, které zasluhují mé dary, zažijí pocit sounáležitosti se Mnou, ale pocítí i něco, co je mimo svět, ve kterém žijí. Budou vidět své bratry a sestry v novém světle. Budou zvláště vnímavé ke kráse Božího stvoření, pohlédnou-li do tváře druhých, protože spatří přítomnost Boha. Každá duše, kterou potkají, bude vyzařovat Boží přítomnost, bez ohledu na to, jak daleko mohly odpadnout v jeho očích. Budou také naplněny ohromným soucitem, jaký může cítit pouze rodič ke svému vlastnímu dítěti. K této osobě pocítí náhlou a intenzivní lásku, která je překvapí a ohromí. Budou si však také vědomy temnoty, která číhá v duších, připravená je pohltit. V tuto chvíli vybraná duše okamžitě pochopí, co se od ní očekává, protože tehdy poběží ke Mně, prosíc Mě o pomoc v záchraně duší, které jsou v nebezpečí, že upadnou do stavu temnoty, takový bude mít strach o tuto duši.

Obětující se, vybrané duše, se vzdají všeho, co je okrajové v jejich životech, a vzdají tak velkou poctu Bohu. Utrpení, jaké vybraná duše musí snášet, uvolňuje jiné duše z věčného zatracení, a tím se stane nejvyhledávanějším cílem Satana a jeho agentů. Takové duše snášejí mé utrpení jako dar Bohu, neboť jakmile jsou jednou vybrány, většina z nich se pak není schopna od Boha odvrátit. Jsou však i takové, které jsou vybrány, ale odmítají můj kalich. Musíte se modlit za tyto ubohé duše, protože jejich nedostatek odvahy pozvednout můj kříž je povede do jednoho ze dvou směrů. Budou snášet vnitřní utrpení, protože shledají, že je těžké stát se Mi blízkým. Pak se ponoří do laického světa, aby unikly svému poslání, a to jim nepřinese nic – jen pocit falešné naděje.

Když se milující duše modlí a přede Mnou se pokoří, utiší hněv mého Otce. To pak oslabí dopad trestů mého Otce na svět. Je-li vybraná duše pro svou lásku ke Mně nesnesitelně pronásledována, měla by Mi jen říct:

Ježíši, vezmi si mé utrpení a učiň s ním, co se Ti zlíbí.

Pak ji štědře zahrnu mimořádnými milostmi. Duše se stane imunní ke zlu a pak nebojácnou. Pro svou naprostou důvěru ke Mně se pozvedne k dokonalosti duše a dosáhne pokojného a klidného vystupování. Je třeba tak mnoho obětí, ale odevzdají-li takové duše v naprosté poslušnosti všechno Mně a odmítnou se utkat s nepřáteli mého Slova, povede to k záchraně mnoha duší.

Používám obětující se duše, abych k sobě přivedl ostatní, které by jinak nikdy nebyly zachráněny. Jen touto metodou takové smírčí duše budou moci učinit a učiní pokání za duše miliónů lidí, kteří přerušili pupeční šňůru, pojící je se Mnou. Nebojte se nikdy příliš o duše v temnotě tohoto času, neboť mé vybrané smírčí duše jsou ve světě již teď ve velkém počtu. Jejich klid přináší duše, které jsou ztracené, zpět do mého útočiště.

Váš Ježíš