Přijdu v čase, kdy to budete nejméně očekávat

Neděle, 2. listopadu 2014 v 17:20

Má vroucně milovaná dcero, přeji si, abyste všichni, moji drazí následovníci, věřili všemu, co jsem vás učil a všemu, co vám říkám nyní, neboť všechny mé plány jsou ve shodě s vůlí mého Věčného Otce. Nemějte nikdy žádný strach z budoucnosti, neboť vše je v jeho svatých rukou.

Věřte a najdete pokoj. Můj plán bude konečně uskutečněn a veškeré utrpení bude přemoženo a každé zlo odstraněno. Je čas přijmout Pravdu, i když může být děsivá. Vložíte-li veškerou svou důvěru ve Mne, ulehčím vašemu břemeni a mé milosti vás naplní mou láskou, která vám v těchto trýznivých časech přinese velkou útěchu.

Přijdu v čase, kdy to budete nejméně očekávat a do té doby se musíte neustále modlit za ty, kteří Mě neznají, stejně jako za ty, kdo Mě znají, ale odmítají uznat, kdo Já jsem.

Budu na vás stále vylévat dar Ducha Utěšitele, abych zajistil, že se Mi neztratíte. Každý dar bude udělen těm, kdo Mě milují s pokorným a kajícným srdcem. Má láska však nedosáhne k těm duším, které si Mě zvolily uctívat za svých vlastních chybných podmínek. Nedotkne se ani srdce svéhlavých duší, které věří, že Mě znají, ale jejichž pýcha je oslepuje vůči Pravdě, která jim byla dána od počátku.

Pravda pochází od Boha. Pravda přetrvá až do konce času. Pravda bude brzy odhalena ve své úplnosti, a pak pronikne srdcem těch, kteří odmítají zásah mé ruky. Potom má armáda společně povstane v Boží slávě, aby hlásala pravé Slovo Boží až do Posledního dne. Vezmou s sebou duše pohanů, kteří pochopí, že je jen jeden Bůh. Nebudou to pohané, kteří Mě nepřijmou. Místo nich to budou duše křesťanů, jimž byla dána Pravda, ale kteří upadnou do vážného omylu. Pro tyto křesťanské duše se soužím nejvíce, a proto vás prosím, abyste se za ně modlili každou hodinu dne.

Váš milovaný Ježíš