Přijměte Pravdu, kterou jste dostali v Knize Zjevení

Úterý, 21. října 2014 v 23:40

Má vroucně milovaná dcero, proroctví, dávaná Božím dětem, od počátku vyvolávala strach v srdcích lidí. Bylo to kvůli pochybnostem v mysli těch, kdo nevěřili v Boha a bezpečí, které člověk pociťoval ve svém přirozeném pozemském okolí. Bylo snazší přijmout život nedokonalosti, než uvěřit v takový, jenž existoval v nadpřirozenu.

Bůh neposílal své proroky, aby děsil své děti. Posílal je k nim, aby je varoval před nebezpečím vytvoření hluboké propasti mezi člověkem a Bohem. Když se tato propast natolik rozšířila, že většina duší Boha odmítla, pak On vždy zasáhl, aby je zachránil. Bůh vždy zasahoval prostřednictvím svých proroků, a bylo to skrze jeho proroky, že Bůh mohl vzdělávat své děti o cestách Pána. Bez Božích proroků by se člověku nedostalo Pravdy. Co Bůh dává svému lidu skrze psané Slovo, ať nikdo netrhá na kusy.

Člověk není hoden měnit Slovo Boží, ani není způsobilý měnit význam Slova, ani nemá právo to udělat. Vezme-li člověk Slovo Boží a záměrně je nesprávně vykládá, aby ublížil ostatním, pak je to smrtelný hřích. Byli mnozí, kdo se pokoušeli změnit význam Slova, ale neuspěli. Přesto jsou zde ti, kdo vytvořili verze Slova, které se liší od celé Pravdy, a lidé z toho nebyli moudřejší. Nevolám tyto duše k odpovědnosti, protože použily Slovo, jen aby vzdaly slávu Bohu.

Když jsem přišel kázat Pravdu, vzbuzoval jsem strach. Všichni proroci přede Mnou byli také obávání. Oni, stejně jako Já, byli nenáviděni, protože přinášeli lidstvu Pravdu skrze mluvené Slovo. Kniha Zjevení, daná Janu Evangelistovi mocí Ducha Svatého, byla mými křesťanskými církvemi ignorována. Jen málokdy se o ní diskutuje a mnozí v mé církvi ji odmítají jako bezvýznamnou.

Nyní nadešel čas, aby Pravda byla konečně vyslovena a lidé, aby si vybrali. Přijměte Pravdu, kterou jste dostali v Knize Zjevení a připravte se, aby vše bylo na svém místě a pro Mne příjemné ve Velký den. Nebo ignorujte Slovo a můj slib přijít znovu. Buďte si hluší k mým naléhavým prosbám, ale mějte na paměti, že přijdu jako zloděj v noci a jen ti, kdo Mě přivítají a přijmou mé milosrdenství, budou moji.

Varuji vás jen proto, že vás miluji. Kdyby to nebylo kvůli mé lásce, uvrhl bych lidské pokolení do pustiny, tak nevděčné jsou jejich duše.

Váš Ježíš