Připravte se na Varování – osvícení svědomí

Pátek, 28. ledna 2011 v 00:15

Moje milovaná dcero, dnes večer jsi dostala milosti, které tě posilní, abys mohla pokračovat v tomto posvátném díle. Oddaností mých drahých a vroucně milovaných následovníků, kteří se za tebe vytrvale modlili, dcero moje, urychlíš svou práci a dokončíš Knihu Pravdy. Bez ohledu na míru tvé nesoustředěnosti shledáš, že ti bude těžké odmítnout tvou povinnost vůči Mně. To Mě těší, ale nemáme mnoho času.

Moje dcero, svět dostává mimořádný dar – Knihu Pravdy – abych mým dětem ukázal, co musí udělat, aby se připravili na Varování, které představuje osvícení svědomí, dávanou lidstvu jako pomoc, aby se mohlo náležitě připravit na můj Druhý příchod.

Ti, kteří ve Mne nevěří, musí ještě dostat příležitost, aby si přečetli Pravdu. Až se tato událost uskuteční, potom co svět dostane tato poselství, lidé uvěří v pravost mých slov, která ty, má dcero, předáváš dál k záchraně lidstva.

Mystickou událost zažijí všichni ve věku nad 7 let

Ať tě nebolí, má dcero, že lidé odmítají tato poselství. Buď jen vděčná, že dostávají tento dar. Pravdu těchto poselství pochopí po této mystické události, kterou zažijí všechny moje děti ve věku nad 7 let všude na celém světě. Ti, kteří budou žít po této události, budou obezřetnější ve svých úsudcích, pokud jde o obsah této svaté knihy. Bude pro ně těžké ji ignorovat, dokonce i tehdy, bude-li jejich víra slabá. Ostatním, kteří nechtějí poznat Pravdu, je třeba i nadále připomínat obsah této knihy.

Nikdy se nevzdávej, mé dítě, když jde o to, zachránit duše. Všechny moje drahé děti se narodily z lásky mého Věčného Otce. I když sešly ze své cesty, na věci to nic nemění. Bůh – můj Věčný Otec – i nadále miluje každé jedno ze svých dětí.

Víra, dítě moje, může být znovu oživena skrze víru těch, kteří jsou požehnaní Duchem Svatým. Moje vyvolené děti, které jsou vyslány do světa, aby šířily moje Slovo, mají schopnost přivést k slzám radosti ty ubohé duše, které zoufale křičí v touze najít směr ve svých prázdných a zmatených životech.

Dívejte se na každého mýma očima

Vždy se dívejte na vaše přátele, rodinu, sousedy a kolegy v práci mýma očima. Vždy na nich hledejte dobré stránky. Prokažte jim lásku a oni pocítí moji přítomnost. Budou k vám přitahováni a nebudou vědět proč.

Napodobujte Mě skrze můj příklad a tím Mi pomůžete přivádět k víře moje ztracené děti. Vytrvalou modlitbou za ně je můžete přitáhnout blíže ke Mně. Obětí a přijetím utrpení ve spojení se Mnou můžete zachránit duše. To zahrnuje duše, které ještě neopustily tuto zemi, stejně jako ty, čekající na soud v očistci.

Dovolte Mi, abych vám připomněl, že máte dvě možnosti. Věřte ve Mne tím, že se vaše mysl otevře Pravdě, obsažené v evangeliu. Když jste úplně ztratili víru, tak si přečtěte nějakou část z mého učení. Potom Mě proste, abych vám ukázal Pravdu ve vašich srdcích. Pak budete vědět, která cesta vás zavede ke Mně do nebe. Druhá alternativa spočívá v tom, že budete mít oči zavřené a odmítnete poslouchat. Potom vám může pomoci jen modlitba věřících. Modlitba mých následovníků ve spojení s růžencem Božího milosrdenství, jenž byl darován ve 20. století sestře Faustině, může vaše duše zachránit v čase vaši smrti.

Modlete se růženec Božího milosrdenství

Modlete se, modlete se, modlete se teď můj růženec Božího milosrdenství za vaše vlastní duše a za duše nevěřících. Modlitební skupiny pomohou šířit Pravdu a dodají víru těm, kteří ztratili jakýkoliv smysl pro to, kdo jsou a odkud přišli. To poslouží jako prostředek k podnícení šíření evangelizačního osvícení, které je teď pociťováno ve všech částech světa, jak se přibližuje čas, kdy se začnou naplňovat proroctví, související s mým Druhým příchodem na zem, jemuž bude předcházet série celosvětových událostí.

Buďte stále připravené, děti. Udržujte se ve stavu milosti a mějte svoje srdce otevřené mému učení lásky a pokoje na zemi. Kdyby se všechny moje děti řídily mým učením, pak by nebyly na světě války, chamtivost, nenávist, nebo bída. Potřebujete se v klidu posadit a rozjímat, každý jeden z vás, byť i jen na půl hodiny každý den.

Přečtěte si žalmy a podobenství a zeptejte se sami sebe: Vztahuje se toto učení na můj život v tomto světě? Víte, že odpověď samozřejmě zní – ano. Modlete se o sílu změnit vaše postoje a názory na život po smrti. Pamatujte si tuto důležitou lekci – že země je prostě jen krátký úsek v čase. Jediné skutečné štěstí a věčný život je se Mnou v nebi, ráji – království mého Otce.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus