Přišel čas pro velkou změnu, pro dobro všech

Čtvrtek, 20. prosince 2012 v 19:15

Má nejdražší dcero, volám ke všem mým dětem, aby vyzdvihli jméno mého jediného Syna, Ježíše Krista a prokázali Mu čest, která Mu mezi lidmi náleží.

Moji andělé v mém svatém království jásají a radují se kvůli milosrdenství, které skrze mého Syna má být uděleno všem.

Tento velký Boží dar bude použit k vítězství nad temnotou, jež pokrývá svět. Mým božským zásahem budu moci zachránit většinu mých dětí.

Tyto Vánoce, čas velké radosti, kdy oslavujete narození Spasitele, kterého jsem dal světu, jsou bodem obratu v historii lidské rasy.

Jako váš Otec, žehnám vám všem a uděluji vám s hlubokým soucitem tento velký dar milosrdenství. Shromáždím vás, všechno mé stvoření, abych vás mohl očistit od každé pochybnosti, každého hříchu a každého rouhání proti zákonům mého království.

Tato velká očista země potrvá nějaký čas, ale Já uspíším tyto časy pronásledování.

Vaše utrpení z rukou zkažených vlád, které nepřijímají mé zákony, bude těžké, ale nebude trvat příliš dlouho.

Všem mým nepřátelům dám čas, aby otevřeli své oči k pravdě nádherného ráje, se kterým jsem čekal, abych jej odhalil světu.

Radujte se. Velebte mého Syna, neboť kvůli Němu vám představuji Nový ráj, ve kterém pro Něho bude vytvořeno Mnou zaslíbené království.

Čas velké změny, pro dobro všech, je před vámi.

Moje moc bude předvedena v celé síle a slávě na svědectví světu.

Moje moc bude předvedena v celé síle a slávě na svědectví světu.

Já Jsem začátek. Já Jsem konec. Mé nové království, Nový ráj, konečně nahradí vše staré.

Země byla znečištěna hříchem Adama a Evy. Dokonalé stvoření člověka bylo zničeno, když hřích přivedl ke konci dar nesmrtelnosti. Brzy obrátím vše, co bylo poskvrněno zamořením způsobeným Satanem a jeho démony. Už nebudou déle pány pokušení.

Nyní pošlu mého Syna, aby si vyžádal trůn, který byl pro Něj vytvořen.

Bitva o tento trůn je urputná, ale má moc zvítězí a každý zázrak bude použit, aby přivedl moji rodinu bezpečně zpět do božského Nejsvětějšího Srdce mého Syna.

Vy, mé děti, jste ztracené a v bolesti. Nyní posílám mého Syna, aby započal proces, jímž vás vezme do vašeho právoplatného domova.

Miluji vás, mé nejdražší děti. Nikdy jsem vás neopustil, i když by bylo odpustitelné, kdybyste tomu uvěřili.

Nyní jste voláni. Nikdo nebude vyloučen z tohoto oznámení z nebe.

Modlete se, děti, aby všichni odpověděli na milosrdenství mého Syna.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší