Příští Vánoce bude oslava mého narození nahrazena úžasným obřadem

Středa, 25. prosince 2013 v 09:50

Má vroucně milovaná dcero, jsem Slovo učiněné Tělem. Mé Tělo objímá dnešní svět, ale ten, ač proto může slavit Vánoce, je lhostejný k mému plánu Spásy.

Vánoce už nejsou oslavou mého narození, ale pohanskou náhražkou, kde se všechna pocta vzdává honbě za falešnostmi. Jak slabou se stala víra křesťanů. Jak zapomněli vše, čemu jsem učil svět. Jak moc se starají o materiální pohodlí, které se promění jen v prach, a úplně ignorují stav svých duší.

Přišla k vám doba, kdy se víra většiny křesťanů stala tak slabou, že se sotva mluví nebo se jen zmiňuje mé slavné božství. Mé učení už pro vás nemá žádný skutečný význam ve vašich životech a mnoho kněží Mě nemiluje tak, jak by měli. Ne, má dcero, oni Mě ve skutečnosti vůbec neznají.

Nebudu mít klid, dokud nebude slyšen můj hlas, dokud vás neprobudím výzvou k obnově vaší víry. Brzy se vaše víra ve Mne ještě více oslabí. Budete tak zaneprázdnění, zabředlí do politických záležitostí, vztahujících se k zemím, kde bují války a chudoba, že na Mne zapomenete. Ve vaší víře budu nahrazen mými nepřáteli, kteří se vydávají za mé služebníky a odvedou vás dál a dál ode Mne.

Příští Vánoce bude oslava mého narození nahrazena úžasným obřadem, který bude oslavovat dílo podvodníků předvádějících se v mé církvi, oděných do rouch, která slouží jen k oklamání věřících. V ten den budou tleskat bohu sociální spravedlnosti, lidských práv a penězům, o kterých budou tvrdit, že je získali pro hladové světa. Ale vězte toto. Všechny tyto věci, představené světu v mém svatém jménu, slouží jedinému účelu. Tím je vaše odvedení od mého Slova, které je mým skutečným Tělem. Mé skutečné Tělo je i mým mystickým Tělem. Mé mystické Tělo je má církev. Pokud ti, co tvrdí, že jsou z mé církve, nemají v úctě mé svaté Slovo, ale místo něho přijímají a snaží se ovládnout politiku světa, potom nemohou nikdy říci, že jsou ode Mne. Přišel čas k rozdělení – k předpověděnému rozkolu – a bude to rychlé.

Můžete milovat pouze jednoho Boha a jediná cesta k mému Otci je skrze Mne, jeho jednorozeného Syna. Oddělíte-li se sami ode Mne účastí na politických kampaních, které se budou snažit propagovat lidská práva a sociální spravedlnost jako náhražku za mé Slovo, pak Mě zapřete.

Mé srdce je v tomto čase těžké. Dávám vám nyní toto varování, abyste neupadli v omyl a do té nejlstivější léčky, která vám bude nastražena přívrženci mého trestu – ďábla.

Váš Ježíš