Pro tyto ubohé duše jsem plakal krvavými slzami v zahradě Getsemanské

Úterý, 1. dubna 2014 v 21:00

Má vroucně milovaná dcero, rychlost a růst této svaté mise může být někdy zdrcující. Je důležité, že mé Slovo je slyšet ve všech zemích a že skupiny modlitební kampaně jsou zřizovány v každém národu a zejména v zemích, kde nejsem uctíván.

Nenechejte nikdy důrazem tohoto Slova zastínit důvod, proč musím oslovit svět. Chci, aby i ty nejzatvrzelejší z duší, které netouží dovolit Duchu Svatému dotknout se jejich srdcí, naslouchaly a slyšely, co říkám, a pochopily můj slib.

Můj plán spásy není určen k zachování nejvěrnějších – je pro všechny, včetně těch, jejichž zčernalé duše by vás mohly znechutit. Pro tyto ubohé duše jsem plakal krvavými slzami v zahradě Getsemanské. Byly to duše zahořklých, ztracených – milovníků šelmy, které Mi byly předváděny Satanem. Ukázal Mi, kolik by Mě jich ještě odmítlo, navzdory mé oběti Bohu z mé ochoty a touhy vykoupit svět svou smrtí na kříži. Má bolest pro tyto duše je trýznivá a ty, má dcero, nesmíš nikdy ignorovat mou touhu po dosažení nevěřících. Nezáleží na tom, jak tebou pohrdají, plivají na tebe a proklínají tě, musíš se povznést nad nenávist, která bude vždy namířena na tuto misi a přivést Mi tyto duše za každou cenu. Přiveď Mi mé milované následovníky a pak ty, kdo Mě neznají, nebo Mě nemohou znát. Pak Mi přiveď duše, které Mě nenávidí. To musí být cílem každého z vás. Přivedete-li Mi tyto ubohé, žalostné duše, odkážu jim velké milosti, abych je mohl vtáhnout do svého milosrdenství.

Když se rozhlédnete kolem a vidíte duše těch, s nimiž přicházíte do styku, které si nevšímají mého úmyslu přijít znovu, musíte se k nim dostat a zasvětit je Mně. Přinesete Mi velkou útěchu a radost, uděláte-li to, neboť pak mohu učinit cokoliv, abych všude sjednotil všechny duše.

Jděte a zvětšujte jejich počet, neboť cesta je připravena. Uplynul krátký čas od doby, co jsem poprvé volal k světu prostřednictvím této mise. Přesto to byla obtížná cesta a nyní se všechny cestičky dále rozdělí a rozvětví, aby žádný národ nebyl vyloučen – takové je mé milosrdenství.

Váš Ježíš