Pronásledování pravých vizionářů

Pondělí, 29. listopadu 2010 v 12:48

Má dcero, napiš toto, jako varování světu kvůli pronásledování, jemuž jsou vystaveny moje vyvolené duše, vyslané do světa hlásat Pravdu, aby skrze ni mohly být zachráněny duše ještě před mým Druhým příchodem.

Všimnete si, že moji vyvolení vizionáři a proroci jsou právě těmi, kteří budou otevřeně odmítáni ještě víc, než falešní proroci. Ty moje krásné duše, vyvolené pro svou prostou zbožnost, zakusí v jednotě se Mnou totéž odmítnutí, jakého se Mi dostalo z rukou lidí.

Ti, kdo trpí ve Mně, se Mnou a pro Mne, jsou praví proroci. Jsou to duše, které budou trýzněny, bude jimi opovrhováno a dokonce budou v mém jménu zatracovány. Také budou odmítnuty mou vlastní církví, avšak ne všemi mými Bohu zasvěcenými služebníky. Oddaní následovníci, kteří se přesně řídí mým učením, budou také v pokušení je odmítnout, dokud jim časem také pomalu nezačne svítat pravda.

Od počátku času, kdy jsem se z mého Božího milosrdenství rozhodl vyslat do světa proroky, abych vám všem připomínal moje učení, bylo jen málo těch, kteří jim hned uvěřili. Mnozí byli zesměšnění a nahlíženi jako lidé trpící bujnou fantazií, depresemi, nebo byli jednoduše odsouzeni jako pošetilci. Většinou tito proroci sami byli ohromeni, když měli poprvé zážitek božského setkání. Mnozí z nich určitou dobu pochybovali o těchto mystických zážitcích, dokud nepřijali jejich pravost. Byli pomalí ve sdělování svých zážitků ostatním. Potřebovali čas k tomu, aby je přijali.

Všechny moje vyvolené duše potom, co přijaly svoje poslání, se zdráhaly vyjevit má poselství, nebo pokyny, právě mým Bohu zasvěceným služebníkům – řádovým sestrám, kněžím, biskupům, nebo kardinálům. K těmto lidem pociťovali bázeň a ve svém srdci věděli, že s otázkami, které jim budou kladeny, se dokážou jen těžko vypořádat. Mnozí z nich, kteří byli povolaní, neodhalili svá poselství, ale modlitbami a osobním utrpením si plnili svoje povinnosti vůči Mně.

Jiným, kteří poselství oznámili, jak nařídila má Blahoslavená Matka a Já, se nevěřilo. Uvěřilo se jim jen na základě Božích zjevení, které se časem staly zřejmé.

Naléhám na všechny mé následovníky, aby poslechli svá srdce. Podívejte se na poselství, oznámené mými drahými vizionáři. Tato poselství jsou vám dávána z čisté lásky, aby vás pomohla vést a zachraňovat duše. To je cílem. Když se rozhodnete, že nejsou Božího původu, pak proste o vedení. Když se rozhodnete pro jejich pravost, potom se modlete, modlete, modlete za mé vizionáře, aby jim bylo nasloucháno.

Teď vás chci varovat před znameními, na které si musíte dávat pozor, když v mém jménu pronásledují mé pravé vizionáře. Přívrženci mistra klamu, až uzří jejich jas, tak je jen tak zběžně nenapadnou, ale udělají to s takovou zlomyslností, jaká vám vyrazí dech. Nejen, že je budou mučit zesměšňováním, ale budou se i mimořádně snažit, aby je zdiskreditovali. A to všechno v mém jménu. Bolest, kterou zakoušejí moji učedníci, není nic v porovnání s bolestí, kterou způsobí Mně.

Moje utrpení dosáhlo v posledním čase takového stupně, že znovu zažívám to strašné mučení, které jsem podstoupil, když jsem zemřel za vaše hříchy – za všechny hříchy – za celé lidstvo včetně těch, kteří způsobují muka Mně a mým vizionářům, včetně vrahů a lidí, kteří Mě veřejně odmítají a chlubí se tím, a jsou pyšní na strašné zlo, které v současnosti panuje ve světě.

Prosím, naslouchejte mým vizionářům. Budete to cítit ve vašich srdcích, když uslyšíte Pravdu. Prosím, nechytněte se do léčky těch, kteří pronásledují vizionáře mé Blahoslavené Matky, včetně svaté Bernadetty, nebo mých milých dětí z Fatimy. Zacházelo se s nimi s největší neúctou, hlavně mými, Bohu zasvěcenými služebníky. Jsou to oni, kteří nejvíc zraňují, když má Boží zjevení jsou lidstvu dávána z lásky. Moje srdce trpí víc, když nevěří v božskou nadpřirozenost a ani ji nepoznají, když je jim předkládána.

Prosím, modlete se za mé vizionáře a zvlášť za ty z nich, jejichž poselství není možné odmítnout pro lásku, která z nich vyzařuje a pro varování v nich obsažená. Neboť to jsou moji praví vizionáři. Poznáte je podle urážek, pomluv, trýznění a špatného zacházení, které je jim uštědřováno rukama mých dětí.

Když se podíváte na nadávky, kterými je zahrnují a potom na lži, které se o nich tak ponižujícím způsobem šíří, tak se musíte zeptat sami sebe: Když této osobě bylo až dosud ubližováno a nevěřilo se jí, proč se s ní i nadále nakládá tak tvrdě? Potom dostanete vaši odpověď. Modlete se k Duchu Svatému za vedení, abyste dokázali rozlišit pravé vizionáře a proroky od zbytku, který vás podvádí.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus