Proste a dostanete – to není můj planý slib

Sobota, 3. května 2014 v 15:50

Má vroucně milovaná dcero, když žádám lidi, aby Mi důvěřovali, je pro mnohé z nich velmi těžké to udělat. Tolikeří, spoléhajíce se na svou vlastní víru, zjistí, že je velmi těžké uvěřit v moji lásku k lidstvu a úplně se Mi odevzdat. Jen tehdy však, odevzdáte-li se zcela do mé péče, můžete cítit bezpečí, ochranu a pokoj.

Má láska, pokud ji hledáte, vás ochrání, vztáhnete-li ke Mně ruce a budete ke Mně volat jako malé děti. Ty, když jsou malé, naprosto důvěřují svým rodičům. Znají jen rozdíl mezi tím, co cítí, že je správné a tím, co je špatné, a tak se zcela spoléhají na dospělé, aby je chránili. Děti neváhají utíkat k svým rodičům pro útěchu a hledat u nich útočiště. Víra dítěte je silná. Neklade otázky, protože opravdu věří, že najde bezpečí v náruči milujícího rodiče.

Měl bych být hoden důvěry, neboť vše, oč Mě prosíte, se stane, je-li to pro dobro duše. Proste a dostanete – to není můj planý slib. Mám radost z štědrého rozdílení mých darů každému z vás. Prosíte-li Mě, abych vám pomohl, Já slyším, cítím a vyplním vše, co si přejete. Dejte Mi příležitost dokázat mou lásku každému z vás. Nechejte Mě ukázat vám důkaz mého zásahu. Je to v tomto čase existence, kdy Já, Ježíš Kristus, oznámím svou přítomnost ve všem, oč Mě poprosíte. Je to v tomto čase, kdy vám umožním pocítit mou přítomnost, uvidět mé velké činy zásahů do vašich každodenních životů a pochopit moc vašich modliteb. Neboť toto jsou dny velkých zázraků, které odkazuji lidstvu, více než kdy jindy, od doby, co jsem chodil po zemi.

Vložíte-li skutečně všechnu svoji důvěru ve Mne, mohu udělat velké zázraky, abych vám přinesl nejen úlevu v utrpení, ale abych vás přitáhl ještě blíže k svému Nejsvětějšímu Srdci. Když dítě ví, že je rodiče milují, cítí se jisté, s vědomím, že je chráněno. Vězte, že budete-li Mi důvěřovat, ochráním vás všechny a zaplavím každou vaši duši hlubokým pocitem pokoje, který nenajdete nikde jinde na této zemi.

Pojďte ke Mně dnes a volejte ke Mně o pomoc – bez ohledu na trápení, jaké můžete mít. Modlete se tuto mimořádnou modlitbu, pokaždé když jste v nouzi a Já vám pokaždé odpovím.

Modlitba modlitební kampaně (148):

Přijď mi na pomoc

Ó, můj Ježíši, pomoz mi v čase mé velké tísně.

Drž mě ve své náruči a vezmi mě do útočiště svého srdce.

Setři mi slzy. Upokoj mě v rozhodování. Pozvedni mého ducha a naplň mě svým pokojem.

Prosím, splň mi tuto mimořádnou prosbu (uveďte ji…).

Přijď mi na pomoc, aby má prosba byla vyslyšena a můj život mohl být pokojný a v jednotě s Tebou, drahý Pane.

Nemůže-li být má prosba splněna, pak mě naplň svou milostí, abych přijal, že tvá svatá vůle je pro dobro mé duše a zůstal věrný tvému Slovu navěky, s laskavým a šlechetným srdcem. Amen.

Vždy ke Mně volejte, pokaždé když jste zarmoucení, nebo potřebujete pomoc a Já vám slibuji, že vám dám znamení, že jsem odpověděl na váš pláč ke Mně, svému milovanému Spasiteli.

Váš Ježíš